วิจัยหน้าเดียวคณิตศาสตร์

เรื่อง: ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คำถามการวิจัย: การบูรณาการเทคโนโลยีในห้องเรียนส่งผลต่อผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนอย่างไร?

วิธีการวิจัย:

  • การวิเคราะห์อภิมานของการศึกษาที่มีอยู่ได้ดำเนินการเพื่อตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาคณิตศาสตร์
  • การศึกษาที่รวบรวมได้ดำเนินการในการตั้งค่าและระดับชั้นต่างๆ และใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ เช่น แล็ปท็อป แท็บเล็ต และกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ
  • การวิจัยมีทั้งวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น การสำรวจ การสังเกต และคะแนนสอบมาตรฐาน

กลุ่มตัวอย่าง: การศึกษาประกอบด้วยนักเรียนจากระดับชั้นต่างๆ และภูมิหลังที่หลากหลาย

ผลลัพธ์:

  • พบว่าการบูรณาการเทคโนโลยีในห้องเรียนคณิตศาสตร์ส่งผลดีต่อผลการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
  • พบว่าการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนช่วยปรับปรุงแรงจูงใจ การมีส่วนร่วม และการทำงานร่วมกันของนักเรียน
  • นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
  • การใช้เทคโนโลยียังช่วยปิดช่องว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน

สรุป: ผลการวิเคราะห์อภิมานนี้ชี้ให้เห็นว่าการบูรณาการเทคโนโลยีในห้องเรียนคณิตศาสตร์สามารถส่งผลดีต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียน การใช้เทคโนโลยีสามารถปรับปรุงแรงจูงใจ การมีส่วนร่วม และการทำงานร่วมกันของนักเรียน ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะการแก้ปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์ การบูรณาการนี้ยังช่วยในการปิดช่องว่างความสำเร็จ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!