สมมติฐานการวิจัยคืออะไร พร้อมตัวอย่างการตั้งสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจัยคือคำแถลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวหรือมากกว่าที่ผู้วิจัยเสนอเพื่อทดสอบผ่านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการคาดคะเนสิ่งที่ผู้วิจัยคาดว่าจะพบในการศึกษา สมมติฐานการวิจัยมักจะแสดงในรูปแบบของสมมติฐานว่าง (H0) และสมมติฐานทางเลือก (H1) สมมติฐานว่างระบุว่าไม่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญระหว่างตัวแปร ในขณะที่สมมติฐานทางเลือกระบุว่ามีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญระหว่างตัวแปร

นี่คือตัวอย่างบางส่วนของสมมติฐานการวิจัย:

  1. ผู้วิจัยอาจมีสมมติฐานว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมมติฐานว่างคือไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (H0: B = 0) ในขณะที่สมมติฐานทางเลือกคือมีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (H1: B > 0) .
  2. ผู้วิจัยอาจมีสมมติฐานว่ามีความแตกต่างในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนที่ได้รับโปรแกรมคณิตศาสตร์แบบใหม่และผู้ที่ได้รับโปรแกรมคณิตศาสตร์แบบดั้งเดิม สมมติฐานว่างคือไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระหว่างสองกลุ่ม (H0: μ1 – μ2 = 0) ในขณะที่สมมติฐานทางเลือกคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระหว่างทั้งสองกลุ่ม (H1: μ1 – μ2 ≠ 0)
  3. นักวิจัยอาจมีสมมติฐานว่ามีความแตกต่างของระดับความวิตกกังวลในการทดสอบระหว่างนักเรียนที่ได้รับโปรแกรมการจัดการความเครียดกับนักเรียนที่ไม่ได้รับ สมมติฐานว่างคือไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในระดับความวิตกกังวลในการทดสอบระหว่างสองกลุ่ม (H0: μ1 – μ2 = 0) ในขณะที่สมมติฐานทางเลือกคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในระดับความวิตกกังวลในการทดสอบระหว่างสองกลุ่ม ( H1: μ1 – μ2 ≠ 0)
  4. ผู้วิจัยอาจมีสมมติฐานว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างความภาคภูมิใจในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมมติฐานว่างคือไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างความนับถือตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (H0: B = 0) ในขณะที่สมมติฐานทางเลือกคือมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างความนับถือตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (H1: B ≠ 0).
  5. ผู้วิจัยอาจมีสมมติฐานว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างระดับกิจกรรมทางกายและการทำงานของการรับรู้ สมมติฐานว่างคือไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างระดับกิจกรรมทางกายและการทำงานของการรับรู้ (H0: B = 0) ในขณะที่สมมติฐานทางเลือกคือมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างระดับกิจกรรมทางกายและการทำงานของการรับรู้ (H1: B ≠ 0).

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสมมติฐานการวิจัยเหล่านี้มีความสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ เนื่องจากอาจส่งผลต่อความถูกต้องและการตีความผลลัพธ์ได้ หากไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยอาจต้องใช้เทคนิคทางสถิติต่าง ๆ หรือรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์นั้นถูกต้อง นอกจากนี้ควรตรวจสอบและรายงานสมมติฐานเหล่านี้ในรายงานการวิจัยและควรรับทราบข้อจำกัดหรือการเบี่ยงเบนจากสมมติฐานเหล่านี้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

การวิจัยทางคลินิกคืออะไร มันไม่ใช่เรื่องยาก อ่าน 9 เคล็ดลับเหล่านี้ไปเริ่มต้นก่อน
6 ทักษะสำคัญสำหรับนักวิจัยมือใหม่ในการทำวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดระเบียบและติดตามแหล่งข้อมูลของคุณ เขียนวิทยานิพนธ์โดยใช้เครื่องมือจัดการการอ้างอิง
ปัญหาข้อผิดพลาดและคำผิดของงานวิจัย ทีมวิจัยเราช่วยคุณได้
หลักเกณฑ์วารสารกลุ่มที่ 2 (TCI2) หรือวารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI เป...
จะทำ thematic paper ต้องทำอย่างไร
ต้องการสร้าง Google form เสร็จแล้ว พร้อมขอคิวอาร์โค้ดกับลิ้ง ต้องดิวกับทีมงานบริการรับทำวิจัยอย่างไร
ประโยชน์ของการใช้การอภิปรายเพื่อสะท้อนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยในสนามหรือสังคม

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!