วิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เคล็ดลับในการเริ่มต้นทำงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ระบุหัวข้อการวิจัยหรือปัญหาที่สอดคล้องกับความสนใจและความเชี่ยวชาญของคุณ

2. ระบุหัวหน้างานหรือที่ปรึกษาที่มีศักยภาพซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาการวิจัยของคุณ

3. ตรวจสอบแนวทางการวิจัยและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของคุณ

4. พัฒนาแผนการวิจัย รวมถึงคำถามหรือสมมติฐานการวิจัยที่ชัดเจน การออกแบบการวิจัย และวิธีการ

5. รวบรวมและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวิจัยของคุณ

6. ระบุแหล่งเงินทุนหรือการสนับสนุนที่เป็นไปได้สำหรับการวิจัยของคุณ

7. พิจารณาข้อพิจารณาด้านจริยธรรม เช่น การขอความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวหรือการปกป้องความลับของอาสาสมัครที่ทำการวิจัย

8. ขอคำติชมและคำแนะนำจากหัวหน้างานหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานของคุณ

9. กำหนดระยะเวลาและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการวิจัยของคุณ

10. ติดตามความคืบหน้าของคุณและบันทึกผลการวิจัยของคุณ

11. พิจารณานำเสนอหรือเผยแพร่งานวิจัยของคุณในการประชุมหรือวารสารที่เกี่ยวข้อง

12. ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาล่าสุดในสาขาของคุณ

13. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนาเกี่ยวกับทักษะหรือวิธีการวิจัย

14. เข้าร่วมกลุ่มวิจัยหรือเครือข่ายเพื่อทำงานร่วมกับนักวิจัยคนอื่นๆ

15. ลองพิจารณาการฝึกงานหรือผู้ช่วยเพื่อรับประสบการณ์การวิจัย

16. ใช้ทรัพยากรและการสนับสนุนที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุดวิจัย ศูนย์ข้อมูล หรือศูนย์การเขียน

17. สร้างเครือข่ายกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณ

18. เข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาล่าสุดในสาขาของคุณ

19. พิจารณาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศหรือโครงการวิจัยร่วมกัน

20. หาโอกาสในการนำเสนองานวิจัยของคุณในการประชุมหรืองานอื่นๆ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)