เคล็ดลับการวิจัยเชิงปฏิบัติ

9 เคล็ดลับที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

1. ระบุปัญหาหรือปัญหาเฉพาะ

การเริ่มต้นด้วยการระบุปัญหาหรือปัญหาเฉพาะที่คุณต้องการแก้ไขผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการของคุณ สิ่งนี้สามารถช่วยเน้นความพยายามของคุณและทำให้แน่ใจว่างานวิจัยของคุณมีความเกี่ยวข้องและมีความหมาย

2. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

การทำให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม เช่น ครู นักเรียน หรือสมาชิกในชุมชน ในการวางแผนและดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการของคุณ สิ่งนี้สามารถช่วยให้แน่ใจว่าการวิจัยของคุณตอบสนองความต้องการและข้อกังวลของผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่คุณค้นพบ

3. ใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

การใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสำรวจ และเอกสาร เพื่อรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับปัญหาของคุณ

4. ใช้ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

การใช้ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อทำความเข้าใจปัญหาหรือปัญหาของคุณอย่างครอบคลุม ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การสังเกตหรือการสัมภาษณ์ สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์และมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในขณะที่ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ผลการสำรวจ สามารถช่วยระบุรูปแบบและแนวโน้มได้

5. ใช้วิธีการแบบผสม

การพิจารณาใช้วิธีแบบผสม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาหรือปัญหาของคุณอย่างรอบด้านยิ่งขึ้น

6. วิเคราะห์ข้อมูลของคุณอย่างระมัดระวัง

การวิเคราะห์ข้อมูลของคุณอย่างระมัดระวังเพื่อระบุรูปแบบ แนวโน้ม และความสัมพันธ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือปัญหาของคุณ

7. ใช้สิ่งที่คุณค้นพบเพื่อดำเนินการ

การใช้สิ่งที่คุณค้นพบจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการและทำการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาหรือปัญหาของคุณ

8. ทบทวนกระบวนการวิจัยของคุณ

การใช้เวลาไตร่ตรองกระบวนการวิจัยของคุณ รวมถึงความท้าทายหรือความสำเร็จ และพิจารณาว่าคุณจะปรับปรุงแนวทางของคุณในอนาคตได้อย่างไร

9. แบ่งปันสิ่งที่คุณค้นพบ

การแบ่งปันสิ่งที่คุณค้นพบกับผู้อื่น เช่น เพื่อนร่วมงาน นักเรียน หรือสมาชิกในชุมชน เพื่อส่งเสริมการใช้งานวิจัยของคุณและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

12 ตัวอย่างผลงานการเขียนวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคู่มือวิทยานิพนธ์
กลยุทธ์การใช้การอภิปรายผลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสรุปผลและนัยสำคัญทางสถิติจากผลการวิจัย
ผลกระทบของการย้ายถิ่นฐานต่อตลาดที่อยู่อาศัยและความสามารถในการจ่ายในประเทศเจ้าบ้าน
บทบาทของข้อเสนอแนะการวิจัยในการประเมินความทนทานและความสามารถในการสรุปได้ทั่วไปของผลการวิจัย
เคล็ดลับในการเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการเกี่ยวกับบทความวิจัยของคุณ
5 ตัวอย่างของการวิจัยกึ่งทดลองที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ทำอย่างไร 
ความสำคัญของการใช้รูปแบบการอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสมในการทบทวนวรรณกรรม