แนวทางการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนแบบโครงงาน

สื่อการสอนแบบโครงงานเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยกำหนดหัวข้อโครงงานให้สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของผู้เรียน บทความนี้แนะนำ แนวทางการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนแบบโครงงาน โดยผู้เรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการศึกษา สื่อการสอนแบบโครงงานจึงมีศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนแบบโครงงาน มีดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา

วัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนแบบโครงงาน คือ

 • เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
 • เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการสื่อสาร

เป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนแบบโครงงาน คือ

 • นักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระได้อย่างเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการสื่อสาร
 • นักเรียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

ในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนแบบโครงงาน ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่

 • ความต้องการของผู้เรียน
 • เนื้อหาสาระที่ต้องการสอน
 • บริบทของการเรียนรู้

ตัวอย่างการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนแบบโครงงาน เช่น

 • พัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนแบบโครงงานเรื่อง “ระบบสุริยะ” เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจระบบสุริยะและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • พัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนแบบโครงงานเรื่อง “การอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการคิดสร้างสรรค์
 • พัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนแบบโครงงานเรื่อง “การทำงานเป็นทีม” เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงานร่วมกัน

การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนแบบโครงงานอย่างชัดเจนจะช่วยให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาโครงงาน

รูปแบบและแนวทางการพัฒนาโครงงาน มีดังนี้

2.1 รูปแบบของโครงงาน สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาโครงงาน รูปแบบโครงงานที่นิยมใช้กัน ได้แก่

 • โครงงานสำรวจและรวบรวมข้อมูล เป็นโครงงานที่ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน โดยอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ สำรวจ ทดลอง หรือใช้เครื่องมือทางสถิติในการรวบรวมข้อมูล
 • โครงงานทดลอง เป็นโครงงานที่ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยอาจใช้วิธีการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือสนามทดลอง
 • โครงงานสร้าง ประดิษฐ์ คิดค้น เป็นโครงงานที่ให้นักเรียนได้สร้าง ประดิษฐ์ หรือคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ โดยอาจใช้ความรู้และทักษะจากหลายสาขาวิชาร่วมกัน
 • โครงงานเชิงสร้างสรรค์ เป็นโครงงานที่ให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยอาจใช้วิธีการเขียน วาดภาพ ถ่ายภาพ ออกแบบ หรือสร้างผลงานศิลปะอื่นๆ

2.2 แนวทางการพัฒนาโครงงาน มีดังนี้

 • การเลือกหัวข้อโครงงาน หัวข้อโครงงานควรสอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของผู้เรียน โดยควรเป็นหัวข้อที่ท้าทายและน่าสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการทำงาน
 • การวางแผนการดำเนินงาน นักเรียนควรวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ โดยกำหนดขอบเขตของโครงงาน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน กำหนดทรัพยากรที่จำเป็น และกำหนดระยะเวลาในการทำงาน
 • การรวบรวมข้อมูล นักเรียนควรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยอาจใช้วิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสมกับรูปแบบของโครงงาน
 • การวิเคราะห์ข้อมูล นักเรียนควรวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติหรือวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
 • สรุปผลการศึกษา นักเรียนควรสรุปผลการศึกษาอย่างกระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย
 • การนำเสนอผลงาน นักเรียนควรนำเสนอผลงานอย่างน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจถึงผลการศึกษาของโครงงาน

ในการศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาโครงงาน ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่

 • ระดับชั้นของผู้เรียน
 • ความสนใจของผู้เรียน
 • ทรัพยากรที่มีอยู่

ตัวอย่างการศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาโครงงาน เช่น

 • ศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาโครงงานสำรวจและรวบรวมข้อมูลสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาโครงงานทดลองสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาโครงงานสร้าง ประดิษฐ์ คิดค้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาโครงงานอย่างรอบคอบจะช่วยให้การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนแบบโครงงานมีประสิทธิภาพ

3. ออกแบบโครงงานและสื่อการสอน

การออกแบบโครงงานและสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้นั้น ครูผู้สอนควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

3.1 ความสนใจของผู้เรียน ครูผู้สอนควรเลือกหัวข้อโครงงานหรือเนื้อหาสาระที่เป็นที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มใจ

3.2 ความเหมาะสมกับระดับชั้น ครูผู้สอนควรเลือกหัวข้อโครงงานหรือเนื้อหาสาระที่มีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 ความท้าทาย โครงงานหรือสื่อการสอนควรมีความท้าทายพอสมควร เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและความรู้ของตนอย่างเต็มที่

3.4 ความเชื่อมโยงกับชีวิตจริง โครงงานหรือสื่อการสอนควรเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

3.5 การใช้เทคโนโลยี ครูผู้สอนอาจใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการออกแบบโครงงานหรือสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจและน่าเรียนรู้ยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการออกแบบโครงงานและสื่อการสอนที่สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ได้แก่

 • โครงงานเรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้สูงอายุ” เป็นโครงงานที่เหมาะกับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังมีความท้าทายพอสมควรที่จะช่วยพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้เรียน
 • สื่อการสอนเรื่อง “ระบบสุริยะ” เป็นสื่อการสอนที่เหมาะกับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา เนื่องจากเป็นเนื้อหาสาระที่เข้าใจง่ายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีอย่างสื่อวีดิทัศน์เข้ามาช่วยในการนำเสนอ ทำให้สื่อการสอนมีความน่าสนใจและน่าเรียนรู้ยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ครูผู้สอนควรมีการติดตามประเมินผลระหว่างดำเนินโครงงานหรือการใช้สื่อการสอน เพื่อตรวจสอบว่าโครงงานหรือสื่อการสอนนั้นๆ มีประสิทธิภาพหรือไม่ และควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้นหากพบข้อบกพร่อง

การออกแบบโครงงานและสื่อการสอนที่มีคุณภาพนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาทักษะต่างๆ ของผู้เรียน

4. พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมสื่อการสอน

การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมสื่อการสอนอย่างรอบคอบนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าสื่อการสอนมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนนั้น ครูผู้สอนควรดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

4.1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในการเรียนรู้ของผู้เรียน จากนั้นจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการออกแบบนวัตกรรมสื่อการสอนที่เหมาะสม

4.2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ครูผู้สอนควรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนวัตกรรมสื่อการสอนให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถวัดผลความสำเร็จของนวัตกรรมสื่อการสอนได้

4.3 ออกแบบนวัตกรรมสื่อการสอน ครูผู้สอนควรออกแบบนวัตกรรมสื่อการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ความสนใจของผู้เรียน
 • ความเหมาะสมกับระดับชั้น
 • ความท้าทาย
 • ความเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
 • การใช้เทคโนโลยี

4.4 ทดสอบนวัตกรรมสื่อการสอน ครูผู้สอนควรทดสอบนวัตกรรมสื่อการสอนกับกลุ่มตัวอย่างผู้เรียน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพของนวัตกรรมสื่อการสอน โดยอาจดำเนินการทดสอบตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 • ทดสอบความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ
 • ทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบและวิธีการนำเสนอ
 • ทดสอบความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอน
 • ทดสอบความเหมาะสมของระยะเวลาในการเรียนรู้
 • ทดสอบความพึงพอใจของผู้เรียน

4.5 ปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมสื่อการสอน ครูผู้สอนควรปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมสื่อการสอนตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการทดสอบ เพื่อให้นวัตกรรมสื่อการสอนมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การทดสอบนวัตกรรมสื่อการสอนอย่างรอบคอบนั้น จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถทราบถึงจุดบกพร่องของนวัตกรรมสื่อการสอน และสามารถปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอย่างการทดสอบนวัตกรรมสื่อการสอน เช่น

 • ครูผู้สอนอาจนำนวัตกรรมสื่อการสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างผู้เรียน เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ครูผู้สอนอาจให้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่ผู้เรียนที่ใช้นวัตกรรมสื่อการสอน เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของนวัตกรรมสื่อการสอนหรือไม่
 • ครูผู้สอนอาจให้แบบสอบถามแก่ผู้เรียนที่ใช้นวัตกรรมสื่อการสอน เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อนวัตกรรมสื่อการสอน

ครูผู้สอนควรเลือกใช้วิธีการทดสอบที่เหมาะสมกับนวัตกรรมสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้สามารถประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของนวัตกรรมสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ประเมินผลและปรับปรุงนวัตกรรมสื่อการสอน

การประเมินผลการใช้นวัตกรรมสื่อการสอนนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถทราบถึงประสิทธิภาพของนวัตกรรมสื่อการสอน และสามารถนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประเมินผลการใช้นวัตกรรมสื่อการสอนนั้น ครูผู้สอนอาจดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

5.1 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ครูผู้สอนควรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมินผลการใช้นวัตกรรมสื่อการสอนให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 เลือกเครื่องมือและวิธีการประเมิน ครูผู้สอนควรเลือกเครื่องมือและวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

5.3 เก็บรวบรวมข้อมูล ครูผู้สอนควรเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรมสื่อการสอน โดยอาจดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 • สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
 • วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
 • เก็บรวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อนวัตกรรมสื่อการสอน

5.4 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ครูผู้สอนควรวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมินอย่างเป็นระบบ

5.5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอน ครูผู้สอนควรนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการประเมินผลการใช้นวัตกรรมสื่อการสอน เช่น

 • ครูผู้สอนอาจให้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่ผู้เรียนที่ใช้นวัตกรรมสื่อการสอน เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของนวัตกรรมสื่อการสอนหรือไม่
 • ครูผู้สอนอาจให้แบบสอบถามแก่ผู้เรียนที่ใช้นวัตกรรมสื่อการสอน เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อนวัตกรรมสื่อการสอน
 • ครูผู้สอนอาจสัมภาษณ์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการใช้นวัตกรรมสื่อการสอน เพื่อขอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอน

ครูผู้สอนควรเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับนวัตกรรมสื่อการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการประเมินผลการใช้นวัตกรรมสื่อการสอน ได้แก่

 • ช่วยให้ครูผู้สอนทราบถึงประสิทธิภาพของนวัตกรรมสื่อการสอน
 • ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ครูผู้สอนควรดำเนินการประเมินผลการใช้นวัตกรรมสื่อการสอนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทราบถึงประสิทธิภาพของนวัตกรรมสื่อการสอน และสามารถนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการนำนวัตกรรมสื่อการสอนแบบโครงงานไปใช้จริง เช่น

 • โครงงานชุมชน เป็นโครงงานที่ให้นักเรียนได้ศึกษาปัญหาหรือความต้องการของชุมชน แล้วร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน โดยครูผู้สอนอาจให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน สัมภาษณ์คนในชุมชน และลงพื้นที่สำรวจปัญหาหรือความต้องการของชุมชน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการศึกษา
 • โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นโครงงานที่ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยครูผู้สอนอาจให้นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ แล้วร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน รวบรวมข้อมูล ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการศึกษา
 • โครงงานคณิตศาสตร์ เป็นโครงงานที่ให้นักเรียนได้ฝึกคิดคำนวณ แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน โดยครูผู้สอนอาจให้นักเรียนตั้งโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ แล้วร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน หาวิธีแก้ปัญหา และนำเสนอผลการศึกษา

จะเห็นได้ว่า แนวทางการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนแบบโครงงาน มีศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูจึงควรศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนแบบโครงงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง