Special issue คืออะไร

Special issue คืออะไร

วารสารฉบับพิเศษ คือ บทความที่เน้นหัวข้อหรือธีมเฉพาะ และเผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของวารสารปกติ วารสารฉบับพิเศษมักจะได้รับการแก้ไขโโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในสาขานี้ และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมเชิงลึกในหัวข้อหรือสาขาวิชาเฉพาะ

วารสารฉบับพิเศษ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเน้นแนวโน้มการวิจัยในปัจจุบันและเพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้เชี่ยวชาญในสาขาเพื่อแบ่งปันการค้นพบและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดของพวกเขา นอกจากนี้ยังเป็นวิธีสำหรับวารสารในการดึงดูดการส่งผลงานที่มีคุณภาพสูง และเพิ่มการมองเห็นและผลกระทบภายในชุมชนวิชาการ

กระบวนการสร้างปัญหาพิเศษเริ่มต้นด้วยการเลือกหัวข้อหรือธีม โดยปกติจะทำโดยบรรณาธิการวารสารหรือบรรณาธิการรับเชิญ โดยปรึกษาหารือกับคณะบรรณาธิการ หัวข้อหรือธีมควรมีความเกี่ยวข้องและเป็นที่สนใจของผู้อ่านวารสาร และควรสอดคล้องกับจุดเน้นและขอบเขตของวารสาร

เมื่อเลือกหัวข้อหรือธีมแล้ว บรรณาธิการรับเชิญจะขอให้ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในสาขานั้นเสนอ บรรณาธิการรับเชิญจะตรวจสอบและประเมินผลงานที่ส่งมา และตัดสินใจว่าจะรวมบทความใดไว้ในฉบับพิเศษ กระบวนการนี้คล้ายกับกระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนทั่วไป แต่อาจเลือกได้มากกว่าเนื่องจากบรรณาธิการรับเชิญต้องการให้แน่ใจว่าบทความที่รวมอยู่ในฉบับพิเศษมีคุณภาพและความเกี่ยวข้องสูงสุด

เมื่อเลือกบทความแล้ว บรรณาธิการรับเชิญจะทำงานร่วมกับผู้เขียนเพื่อทำการแก้ไขและปรับปรุงตามความจำเป็น บรรณาธิการรับเชิญจะทำงานร่วมกับบรรณาธิการวารสารเพื่อให้แน่ใจว่าบทความเป็นไปตามแนวทางการจัดรูปแบบและสไตล์ของวารสาร

วารสารฉบับพิเศษ มักจะเผยแพร่เป็นระยะๆ เช่น ทุกไตรมาสหรือทุกหกเดือน โดยปกติแล้วจะมีการโฆษณาล่วงหน้าและได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้อ่านวารสารและชุมชนวิชาการที่กว้างขึ้น

วารสารฉบับพิเศษ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นช่องทางสำหรับวารสารในการเพิ่มผลกระทบและการมองเห็นภายในชุมชนวิชาการ วารสารฉบับพิเศษ มักใช้เพื่อเน้นแนวโน้มการวิจัยในปัจจุบัน และเพื่อแสดงข้อค้นพบล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกในสาขาเฉพาะของการวิจัย สิ่งนี้สามารถช่วยดึงดูดการส่งและจำนวนผู้อ่านมายังวารสารมากขึ้น และยังสามารถเพิ่มปัจจัยผลกระทบของวารสารได้อีกด้วย

วารสารฉบับพิเศษ สามารถใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในสาขา วารสารสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับนักวิชาการและนักวิจัยที่นับถือมากที่สุดในสาขานี้ได้โดยการเชิญพวกเขาให้แก้ไขฉบับพิเศษ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การส่งผลงานที่เพิ่มขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ และยังสามารถช่วยเพิ่มโปรไฟล์ของวารสารภายในชุมชนวิชาการ

โดยสรุป วารสารฉบับพิเศษ คือชุดของบทความที่เน้นหัวข้อหรือธีมเฉพาะ และเผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของวารสารปกติ วารสารฉบับพิเศษมักได้รับการแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในสาขานี้ และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมเชิงลึกในหัวข้อหรือสาขาวิชาเฉพาะ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีสำหรับวารสารในการดึงดูดการส่งผลงานที่มีคุณภาพสูง และเพิ่มการมองเห็นและผลกระทบภายในชุมชนวิชาการ 

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)