คลังเก็บป้ายกำกับ: การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

สถิติ simple regression

ผู้วิจัยจะใช้สถิติ simple regression อย่างไร

การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระตัวเดียว (หรือที่เรียกว่าตัวแปรทำนาย) และตัวแปรตาม ผู้วิจัยอาจใช้การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอนเด็กแบบไม่เห็นแก่ตัวกับพฤติกรรมการสอนแบบไม่เห็นแก่ตัว

ต่อไปนี้คือตัวอย่างขั้นตอนที่ผู้วิจัยอาจใช้การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอนเด็กแบบไม่เห็นแก่ตัวกับพฤติกรรมการสอนแบบไม่เห็นแก่ตัว:

  1. ผู้วิจัยจะออกแบบแบบสำรวจหรือแบบสอบถามที่จะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการสอนแบบไม่เห็นแก่ตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอนเด็กแบบไม่เห็นแก่ตัว (เช่น การอบรมครู การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และสภาพแวดล้อมในห้องเรียน) จากกลุ่มตัวอย่างเด็ก
  2. ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเด็กโดยใช้แบบสำรวจหรือแบบสอบถาม
  3. ผู้วิจัยจะใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ เช่น SPSS หรือ R เพื่อทำการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอนเด็กที่ไม่เห็นแก่ตัวกับพฤติกรรมการสอนที่ไม่เห็นแก่ตัว
  4. จากนั้นผู้วิจัยจะแปลผลการวิเคราะห์การถดถอยโดยตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์การกำหนด (R²) ซึ่งแสดงสัดส่วนของความแปรปรวนในตัวแปรตาม (พฤติกรรมการสอนแบบไม่เห็นแก่ตัว) ที่คาดการณ์ได้จากตัวแปรอิสระ (ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอนเด็กแบบไม่เห็นแก่ตัว)
  5. ผู้วิจัยจะตรวจสอบความชันและค่าตัดแกน y ของเส้นการถดถอยด้วย ถ้าความชันเป็นบวก นั่นหมายถึงทุกหน่วยที่เพิ่มขึ้นในตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามจะเพิ่มขึ้น ถ้าเป็นลบก็จะลดลง และจุดตัดแกน y แสดงจุดที่เส้นตรงตัดแกน y
  6. จากนั้นผู้วิจัยจะใช้ผลการวิจัยเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอนเด็กที่ไม่เห็นแก่ตัวกับพฤติกรรมการสอนที่ไม่เห็นแก่ตัว และให้คำแนะนำในการปรับปรุงพฤติกรรมการสอนที่ไม่เห็นแก่ตัวของเด็ก

โปรดทราบว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของวิธีที่ผู้วิจัยอาจใช้การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอนเด็กที่ไม่เห็นแก่ตัว และการคำนวณและการตีความที่เฉพาะเจาะจงจะขึ้นอยู่กับข้อมูลและซอฟต์แวร์ทางสถิติที่ใช้ นอกจากนี้ การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเป็นเพียงหนึ่งในเทคนิคทางสถิติมากมายที่สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอนเด็กโดยไม่เห็นแก่ตัว และเทคนิคที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยที่เฉพาะเจาะจงและข้อมูลที่กำลังวิเคราะห์

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)