คลังเก็บป้ายกำกับ: การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) เป็นสาขาหนึ่งของการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคนในองค์กร เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งรวมถึงการสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา และการรักษาพนักงานทฤษฎีที่สำคัญบางประการของ HRM ได้แก่ :

1. ทฤษฎีการจัดการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเสนอว่ามีวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการทำงาน และสิ่งนี้สามารถกำหนดได้ผ่านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

2. ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ซึ่งเน้นความสำคัญของปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยาในที่ทำงานและบทบาทของความเป็นผู้นำในการกำหนดพฤติกรรมของพนักงาน

3. ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเน้นความสำคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและความพึงพอใจในการทำงาน

4. ทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งสำรวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของพนักงานและวิธีการปรับปรุง

5. ทฤษฎีพฤติกรรมองค์กร ซึ่งศึกษาผลกระทบของพฤติกรรมบุคคลและกลุ่มต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กร

เป้าหมายของทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์คือการทำความเข้าใจวิธีการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)