คลังเก็บป้ายกำกับ: การรับรู้ตนเอง

ทฤษฎีอัตลักษณ์

ทฤษฎีเอกลักษณ์ 

ทฤษฎีอัตลักษณ์เป็นแนวทางทางทฤษฎีที่พยายามทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ส่วนบุคคลและโครงสร้างทางสังคม มันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของตัวตนและบทบาททางสังคมและอัตลักษณ์ของพวกเขาที่หล่อหลอมโดยบริบททางสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่พวกเขาอาศัยอยู่

ทฤษฎีอัตลักษณ์เน้นความสำคัญของบริบททางสังคมและปฏิสัมพันธ์ในการสร้างอัตลักษณ์ และเสนอว่าอัตลักษณ์ของผู้คนถูกสร้างขึ้นและต่อรองผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ตามทฤษฎีนี้ อัตลักษณ์ของผู้คนไม่ตายตัวหรือคงที่ แต่จะได้รับการปรับเปลี่ยนรูปร่างและตีความใหม่อย่างต่อเนื่องผ่านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการมีส่วนร่วมในกลุ่มสังคม

ทฤษฎีอัตลักษณ์มักถูกใช้เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่หลากหลาย รวมถึงอัตลักษณ์ทางเพศและเชื้อชาติ การเคลื่อนไหวทางสังคม และวิธีการที่ผู้คนต่อรองกับอัตลักษณ์ของตนในบริบททางสังคมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังใช้เพื่อตรวจสอบวิธีที่อัตลักษณ์ทางสังคมตัดกันและซ้อนทับกัน และวิธีที่จุดตัดเหล่านี้กำหนดประสบการณ์และโอกาสของผู้คน

แนวคิดหลักบางประการที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีอัตลักษณ์ ได้แก่ การสร้างอัตลักษณ์ทางสังคม บทบาทของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในการสร้างอัตลักษณ์ และวิธีการที่อัตลักษณ์สามารถนำมาใช้เพื่อต่อต้านหรือท้าทายโครงสร้างอำนาจที่มีอยู่และบรรทัดฐานทางสังคม นักวิชาการด้านทฤษฎีเอกลักษณ์อาจสนใจที่จะตรวจสอบวิธีการที่อัตลักษณ์ถูกหล่อหลอมโดยและสะท้อนถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและพลวัตของอำนาจ และในการสำรวจวิธีการที่อัตลักษณ์สามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันทางสังคม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ต่อการรับรู้ตนเอง

ผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและคุณค่าในตนเองในยุคดิจิทัล

มีหลักฐานบ่งชี้ว่าสื่อสังคมออนไลน์อาจส่งผลเสียต่อความนับถือตนเองและคุณค่าในตนเองในยุคดิจิทัล การวิจัยพบว่าผู้คนที่ใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์มากอาจมีแนวโน้มที่จะมีความรู้สึกด้านลบ เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า และความนับถือตนเองต่ำ

เหตุผลประการหนึ่งอาจเป็นเพราะโซเชียลมีเดียสามารถสร้างการรับรู้ที่ไม่สมจริงและบิดเบี้ยวของความเป็นจริง หลายคนนำเสนอชีวิตในอุดมคติของพวกเขาในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจทำให้คนอื่นเปรียบเทียบตนเองว่าไม่เอื้ออำนวยและรู้สึกไม่คู่ควร สิ่งนี้สามารถสร้างความเสียหายให้กับคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะ ซึ่งอาจอ่อนไหวต่ออิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภาคภูมิใจในตนเองและคุณค่าในตนเอง

นอกจากนี้ สื่อสังคมออนไลน์ยังสามารถเป็นแหล่งของการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตและการคุกคามทางออนไลน์ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความภาคภูมิใจในตนเองและคุณค่าในตนเองของแต่ละคน การไม่เปิดเผยตัวตนและการขาดปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้ากันบนโซเชียลมีเดียสามารถทำให้ผู้คนมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ที่ตกเป็นเป้าหมาย

โดยรวมแล้ว แม้ว่าสื่อสังคมออนไลน์สามารถเป็นแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์และสนุกสนานสำหรับการเชื่อมต่อกับผู้อื่น สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับความภาคภูมิใจในตนเองและคุณค่าในตนเอง สิ่งสำคัญคือต้องใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสมดุลและเหมาะสม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)