คลังเก็บป้ายกำกับ: การลงทุนที่ดี

การทำวิจัยแผนธุรกิจต้องวิเคคราะห์ NPV

ค่า Net Present Value คืออะไร คิดอย่างไร มีประโยชน์อย่างไรในการทำวิจัยแผนธุรกิจ

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน มันคือความแตกต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับและมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จ่ายออก กล่าวอีกนัยหนึ่ง จะคำนวณมูลค่ารวมในวันนี้ของกระแสเงินสดในอนาคตทั้งหมดที่เกิดจากการลงทุน โดยคำนึงถึงมูลค่าตามเวลาของเงิน

ในการคำนวณ NPV กระแสเงินสดในอนาคตจะถูกคิดลดด้วยอัตราที่กำหนด ซึ่งเรียกว่าอัตราคิดลด สิ่งนี้ทำขึ้นเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่าเงินที่ได้รับในอนาคตมีค่าน้อยกว่าจำนวนเดียวกันที่ได้รับในวันนี้ อัตราคิดลดที่ใช้โดยทั่วไปคือต้นทุนของเงินทุนของบริษัทหรืออัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการ

NPV เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิจัยแผนธุรกิจ เนื่องจากช่วยให้บริษัทสามารถเปรียบเทียบมูลค่าของโอกาสในการลงทุนที่แตกต่างกันได้ NPV ที่เป็นบวกบ่งชี้ว่าการลงทุนจะสร้างกระแสเงินสดมากกว่าต้นทุน ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้ ในทางกลับกัน NPV ที่เป็นลบบ่งชี้ว่าการลงทุนจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่ากระแสเงินสดที่สร้างขึ้น ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะไม่ได้กำไร

เมื่อประเมินการลงทุนที่มีศักยภาพ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณา NPV ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนเงินทุนของบริษัท หาก NPV สูงกว่าต้นทุนของทุน การลงทุนนั้นคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทต้องการ จึงถือเป็นการลงทุนที่ดี

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ NPV เพื่อประเมินผลกระทบของสถานการณ์และสมมติฐานต่างๆ ที่มีต่อความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน ตัวอย่างเช่น บริษัทสามารถใช้ NPV เพื่อประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่คาดหวัง หรือการเปลี่ยนแปลงในช่วงอายุของการลงทุน

โดยสรุป NPV เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน โดยจะคำนวณมูลค่ารวมในวันนี้ของกระแสเงินสดในอนาคตทั้งหมดที่เกิดจากการลงทุน โดยคำนึงถึงมูลค่าตามเวลาของเงิน มีประโยชน์ในการวิจัยแผนธุรกิจเนื่องจากช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเปรียบเทียบมูลค่าของโอกาสในการลงทุนที่แตกต่างกัน และประเมินผลกระทบของสถานการณ์และสมมติฐานต่างๆ ที่มีต่อความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณา NPV ให้สัมพันธ์กับต้นทุนของเงินทุนของบริษัท และหาก NPV มากกว่าต้นทุนของทุน การลงทุนนั้นถือเป็นการลงทุนที่ดี

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)