คลังเก็บป้ายกำกับ: การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย

สถิติสำหรับวิทยานิพนธ์ มีอะไรบ้าง แล้วใช้เกณฑ์การเลือกสถิติอย่างไรบ้าง

สถิติที่ใช้ในวิทยานิพนธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยและสาขาวิชา วิธีการทางสถิติทั่วไปที่ใช้ในการวิจัยวิทยานิพนธ์ ได้แก่ :

 • สถิติเชิงพรรณนา: ใช้เพื่อสรุปและอธิบายข้อมูล
 • สถิติเชิงอนุมาน: ใช้ในการคาดการณ์หรือสรุปผลเกี่ยวกับจำนวนประชากรที่มากขึ้นตามตัวอย่างข้อมูล
 • การทดสอบสมมติฐาน: ใช้เพื่อทดสอบข้อเรียกร้องหรือสมมติฐานเฉพาะเกี่ยวกับประชากร
 • การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย: ใช้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
 • สถิติอื่นๆ: การทดสอบไคสแควร์, การทดสอบ t, ANOVA, การวิเคราะห์แบบเบส์ เป็นต้น

เกณฑ์ในการเลือกสถิติขึ้นอยู่กับ:

 • ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม (เช่น ต่อเนื่อง เป็นหมวดหมู่ ลำดับ)
 • คำถามการวิจัยที่กล่าวถึง
 • สมมติฐานของวิธีการทางสถิติ (เช่น ความปกติของข้อมูล ความแปรปรวนที่เท่ากัน)
 • ขนาดตัวอย่างและกำลังของการศึกษา
 • ตัวแปร
 • วัตถุประสงค์

สิ่งสำคัญคือต้องทราบสมมติฐาน และการใช้ที่ถูกต้องของแต่ละวิธีทางสถิติ นอกจากนี้ควรปรึกษากับนักสถิติหรือผู้ควบคุมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)