คลังเก็บป้ายกำกับ: การวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ

บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการระบุช่องว่างของการวิจัย

บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการระบุช่องว่างและพื้นที่สำหรับการวิจัยเพิ่มเติม

การทบทวนวรรณกรรมเป็นบทสรุปที่สำคัญของงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ช่วยให้นักวิจัยระบุช่องว่างและพื้นที่สำหรับการวิจัยเพิ่มเติมในสาขาเฉพาะ ในการทบทวนวรรณกรรม นักวิจัยทบทวนและสังเคราะห์งานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อหนึ่งๆ เพื่อระบุสิ่งที่ได้รับการศึกษา สิ่งที่เป็นที่รู้จัก และคำถามใดที่ยังไม่ได้รับคำตอบ กระบวนการนี้ช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องการการวิจัยเพิ่มเติม และเสนอคำถามหรือสมมติฐานการวิจัยใหม่เพื่อตรวจสอบ

การทบทวนวรรณกรรมมีจุดประสงค์หลายประการในกระบวนการวิจัย ประการแรก ให้ภาพรวมของสถานะปัจจุบันของความรู้ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง สิ่งนี้สามารถช่วยให้นักวิจัยเข้าใจงานวิจัยที่มีอยู่แล้วในสาขานั้นๆ และปรับบริบทการวิจัยของตนเองภายในองค์ความรู้ที่กว้างขึ้น ประการที่สอง การทบทวนวรรณกรรมสามารถช่วยนักวิจัยในการระบุช่องว่างในการวิจัยที่มีอยู่ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการตรวจสอบเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น หากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการวิจัยเพียงเล็กน้อยในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง อาจบ่งชี้ถึงโอกาสในการค้นคว้าเพิ่มเติม ประการสุดท้าย การทบทวนวรรณกรรมสามารถช่วยนักวิจัยในการระบุแนวโน้มและรูปแบบในการวิจัยที่มีอยู่ ซึ่งสามารถบอกทิศทางของการวิจัยในอนาคตได้

โดยสรุป บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการระบุช่องว่างและพื้นที่สำหรับการวิจัยเพิ่มเติมคือการให้ภาพรวมของสถานะปัจจุบันของความรู้ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง และเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องการการวิจัยเพิ่มเติม สิ่งนี้ช่วยให้นักวิจัยสามารถมุ่งความสนใจไปยังพื้นที่ที่สำคัญและขาดแคลน และมีส่วนสนับสนุนความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาของตน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)