คลังเก็บป้ายกำกับ: การสื่อสารในองค์กร

ทฤษฎีการสื่อสาร

ทฤษฎีการสื่อสาร

ทฤษฎีการสื่อสารเป็นสาขาวิชาที่ตรวจสอบวิธีการที่ผู้คนสื่อสารกันทั้งทางวาจา
และอวัจนภาษา มันเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจว่าการสื่อสารทำงานการปรับปรุง และมีผลกระทบต่อบุคคลและกลุ่มมีทฤษฎีการสื่อสารที่แตกต่างกันมากมาย และสามารถจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่กว้างๆ ได้หลายประเภท:

1. แบบจำลองการสื่อสารเชิงเส้น: ทฤษฎีเหล่านี้มองว่าการสื่อสารเป็นกระบวนการทางเดียวที่ผู้ส่งส่งข้อความไปยังผู้รับ

2. รูปแบบการสื่อสารแบบโต้ตอบ: ทฤษฎีเหล่านี้มองว่าการสื่อสารเป็นกระบวนการสองทางที่ทั้งสองฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการแลกเปลี่ยนข้อความ

3. ทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม: ทฤษฎีเหล่านี้ตรวจสอบวิธีการที่การสื่อสารได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น พลวัตของอำนาจและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม

4. ทฤษฎีสัญศาสตร์: ทฤษฎีเหล่านี้ตรวจสอบบทบาทของสัญลักษณ์และสัญญาณในการสื่อสาร และวิธีการใช้สัญลักษณ์เหล่านี้เพื่อสร้างความหมาย

5. ทฤษฎีวาทกรรมและโวหาร: ทฤษฎีเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่วิธีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจและมีอิทธิพลต่อผู้อื่น

ทฤษฎีการสื่อสารมีนัยสำคัญสำหรับสาขาต่างๆ มากมาย รวมทั้งจิตวิทยา สังคมวิทยา การศึกษา ธุรกิจ และการเมือง เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจวิธีการทำงานของการสื่อสารและเพื่อปรับปรุงการสื่อสารในการตั้งค่าต่างๆ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)