คลังเก็บป้ายกำกับ: การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น

กลุ่มตัวอย่างการวิจัย

เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

ในฐานะนักวิจัย หนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการศึกษาคือการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม กลุ่มตัวอย่างเป็นส่วนย่อยของประชากรที่ใช้แทนประชากรกลุ่มใหญ่ การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจะส่งผลต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยอย่างมีนัยสำคัญ ในบทความนี้จะกล่าวถึงเทคนิคบางประการในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัย

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประชากร

ก่อนเลือกกลุ่มตัวอย่าง สิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับประชากรที่กำลังศึกษา ประชากรคือกลุ่มของบุคคลหรือวัตถุทั้งหมดที่การศึกษามุ่งเน้น ตัวอย่างเช่น หากการศึกษามุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมการซื้อของวัยรุ่น ประชากรจะเป็นวัยรุ่นทั้งหมด สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดกลุ่มประชากรให้ชัดเจน เพราะจะช่วยในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม

การสุ่มตัวอย่าง

หนึ่งในเทคนิคทั่วไปในการเลือกกลุ่มตัวอย่างคือการสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างเกี่ยวข้องกับการเลือกบุคคลจากประชากรโดยการสุ่ม เทคนิคนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนในประชากรมีโอกาสเท่าเทียมกันในการได้รับเลือก การสุ่มตัวอย่างสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสุ่มอย่างง่าย การสุ่มแบบแบ่งชั้น และการสุ่มแบบกลุ่ม

การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย

การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเป็นรูปแบบพื้นฐานของการสุ่มตัวอย่าง ในการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย แต่ละคนในประชากรจะได้รับการกำหนดหมายเลข จากนั้นคอมพิวเตอร์หรือเครื่องกำเนิดตัวเลขสุ่มจะถูกใช้ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิเกี่ยวข้องกับการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยหรือชั้นตามลักษณะเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หากการศึกษามุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมการซื้อของวัยรุ่น ประชากรอาจแบ่งออกเป็นวัยรุ่นชายและหญิง การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นทำให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากร

การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม

การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มเกี่ยวข้องกับการแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นกลุ่ม เช่น ละแวกใกล้เคียงหรือโรงเรียน จากนั้นจึงสุ่มเลือกกลุ่มที่จะสุ่มตัวอย่าง เทคนิคนี้มีประโยชน์เมื่อการสุ่มตัวอย่างบุคคลจากประชากรทั้งหมดทำได้ยากหรือมีราคาแพง

การสุ่มตัวอย่างแบบไม่สุ่ม

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบไม่สุ่มจะใช้เมื่อไม่สามารถใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มได้ เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบไม่สุ่มสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท: การสุ่มตัวอย่างแบบน่าจะเป็นและการสุ่มตัวอย่างแบบไม่น่าจะเป็น

การสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็น

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับการเลือกบุคคลจากประชากรตามเกณฑ์ที่กำหนด เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามความน่าจะเป็น ได้แก่ การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา และการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

การสุ่มตัวอย่างที่ไม่น่าจะเป็น

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบไม่น่าจะเป็นไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกบุคคลจากประชากรแบบสุ่ม เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น ได้แก่ การสุ่มตัวอย่างก้อนหิมะและการสุ่มตัวอย่างแบบอาสาสมัคร

บทสรุป

การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเป็นขั้นตอนสำคัญในการศึกษาวิจัยใดๆ สิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับประชากรที่กำลังศึกษาและใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม การสุ่มตัวอย่างเป็นเทคนิคที่ใช้บ่อยที่สุดในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แต่เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบไม่สุ่มอาจใช้ได้ผลในบางสถานการณ์เช่นกัน เมื่อใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม นักวิจัยสามารถเพิ่มความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยของตนได้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างที่ไม่น่าจะเป็น

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็นในการวิจัยเชิงปริมาณ

การสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็นเป็นวิธีการทั่วไปที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อเลือกตัวอย่างจากประชากรกลุ่มใหญ่ วิธีนี้ช่วยให้แน่ใจว่าสมาชิกแต่ละคนของประชากรมีโอกาสเท่าเทียมกันในการได้รับเลือก ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลางและเป็นตัวแทน ในบทความนี้ เราจะพูดถึงพื้นฐานของการสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็น ประเภท และข้อดี

ประเภทของการสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็น

 • การสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย – ในวิธีนี้ สมาชิกแต่ละคนของประชากรมีโอกาสเท่ากันที่จะถูกเลือก และแต่ละตัวอย่างที่มีขนาดเท่ากันจะมีโอกาสถูกเลือกเท่ากัน วิธีนี้ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปใช้
 • การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ – ในวิธีนี้ ประชากรจะถูกแบ่งออกเป็นชั้นหรือกลุ่ม และตัวอย่างจะถูกเลือกจากแต่ละชั้น วิธีนี้มีประโยชน์เมื่อประชากรต่างกันและสามารถใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีตัวแทนจากแต่ละกลุ่ม
 • การสุ่มตัวอย่างแบบคลัสเตอร์ – ในวิธีนี้ ประชากรจะถูกแบ่งออกเป็นคลัสเตอร์หรือกลุ่ม และจะมีการสุ่มตัวอย่างจากคลัสเตอร์ วิธีนี้มีประโยชน์เมื่อประชากรกระจายตัวตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และไม่สามารถเลือกตัวอย่างจากแต่ละบุคคลได้
 • การสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ – ในวิธีนี้ ประชากรจะถูกจัดลำดับ และเลือกตัวอย่างตามช่วงเวลาปกติ วิธีนี้มีประโยชน์เมื่อประชากรมีขนาดใหญ่และมีระเบียบ และไม่สามารถสุ่มตัวอย่างจากแต่ละคนได้

ข้อดีของการสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็น

 • ความเป็นตัวแทน – การสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็นช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกแต่ละคนของประชากรมีโอกาสเท่าเทียมกันในการได้รับเลือก ทำให้ได้ตัวอย่างที่เป็นกลางและเป็นตัวแทน
 • Generalization – การสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็นช่วยให้นักวิจัยสามารถสรุปสิ่งที่ค้นพบได้จากกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากร
 • ความแม่นยำ – การสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็นให้การวัดความแม่นยำหรือข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถกำหนดความแม่นยำของสิ่งที่ค้นพบได้
 • ความสามารถในการเปรียบเทียบ – การสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็นช่วยให้สามารถเปรียบเทียบสิ่งที่ค้นพบระหว่างตัวอย่างและการศึกษาต่างๆ
 • ความโปร่งใส – การสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็นมีความโปร่งใสและเข้าใจง่าย ทำให้นักวิจัยสามารถปรับตัวการเลือกตัวอย่างและปกป้องผลการค้นพบได้ง่ายขึ้น

บทสรุป

การสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็นเป็นวิธีการสำคัญในการวิจัยเชิงปริมาณที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถเลือกตัวอย่างที่เป็นกลาง เป็นตัวแทน และสรุปได้ วิธีการสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็นมีหลายประเภท แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง ผู้วิจัยควรเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับคำถามการวิจัยและประชากรของตนมากที่สุด

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ พร้อมตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิเป็นวิธีการทางสถิติที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในการเลือกตัวอย่างจากประชากรกลุ่มใหญ่ วิธีนี้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากรและเพื่อลดข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่าง ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึงแนวคิดของการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิและการใช้ตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูล

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิคืออะไร?

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็นประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยหรือชั้นต่างๆ ตามลักษณะเฉพาะ จากนั้นจึงเลือกตัวอย่างจากแต่ละชั้นอย่างอิสระ วิธีนี้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละชั้นมีตัวแทนเพียงพอในตัวอย่าง

ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการศึกษาประชากรของเมือง เราสามารถแบ่งประชากรออกเป็นชั้นต่างๆ ตามอายุ เพศ รายได้ เป็นต้น จากนั้นกลุ่มตัวอย่างจะถูกเลือกจากแต่ละชั้น เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละกลุ่มมีตัวแทนอยู่ใน ตัวอย่าง.

ประโยชน์ของการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ

มีประโยชน์หลายประการของการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ ได้แก่:

 • ความแม่นยำที่เพิ่มขึ้น: ด้วยการเลือกตัวอย่างจากแต่ละสตราตัม การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิทำให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมีตัวแทนเพียงพอในตัวอย่าง สิ่งนี้จะเพิ่มความแม่นยำของผลลัพธ์ เมื่อเทียบกับการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ซึ่งอาจเป็นตัวแทนของกลุ่มย่อยทั้งหมดได้ไม่เพียงพอ
 • ลดข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่าง: การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิช่วยลดข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างโดยทำให้แน่ใจว่าแต่ละกลุ่มย่อยจะแสดงในตัวอย่าง เนื่องจากขนาดตัวอย่างในแต่ละชั้นเป็นสัดส่วนกับขนาดของชั้นในประชากร
 • การควบคุมตัวแปรรบกวนได้ดีขึ้น: การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิจะช่วยควบคุมตัวแปรรบกวนซึ่งเป็นตัวแปรที่ไม่อยู่ในความสนใจแต่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ ด้วยการเลือกตัวอย่างจากแต่ละสตราตัม การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ จะช่วยควบคุมตัวแปรเหล่านี้ ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

การใช้ตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวอย่างมักใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดปริมาณข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร ตลอดจนลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์

ตัวอย่างยังใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการอนุมานเกี่ยวกับประชากร โดยการวิเคราะห์ตัวอย่าง เราสามารถทำการประมาณค่าเกี่ยวกับประชากร เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประมาณเหล่านี้สามารถใช้ในการตัดสินใจและดำเนินการตามผลการวิเคราะห์

ประเภทของการสุ่มตัวอย่าง

วิธีการสุ่มตัวอย่างมีหลายประเภท ได้แก่ :

 • การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย: วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการเลือกตัวอย่างจากการสุ่มประชากร
 • การสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ: วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการเลือกทุกรายการที่ n จากประชากรเพื่อสร้างตัวอย่าง
 • การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม: วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มและเลือกกลุ่มตัวอย่างแทนที่จะเป็นแต่ละรายการ
 • การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ: วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งประชากรออกเป็นชั้นต่างๆ และเลือกตัวอย่างจากแต่ละชั้น

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ

การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิด้วยตัวอย่างเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน นี่คือขั้นตอนในการปฏิบัติตาม:

 1. กำหนดประชากร: กำหนดประชากรที่คุณต้องการศึกษา
 2. แบ่งประชากรออกเป็นชั้น: แบ่งประชากรออกเป็นชั้นต่างๆ ตามลักษณะเฉพาะ
 3. กำหนดขนาดตัวอย่าง: กำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับแต่ละชั้นตามขนาดของชั้นในประชากร
 4. เลือกตัวอย่าง: เลือกตัวอย่างจากแต่ละชั้นโดยใช้วิธีการสุ่ม เช่น การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายหรือการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ
 5. วิเคราะห์ตัวอย่าง: วิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างเพื่อทำการอนุมานเกี่ยวกับประชากร ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการคำนวณสถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือการทำสถิติเชิงอนุมาน เช่น การทดสอบสมมติฐานหรือการวิเคราะห์การถดถอย
 1. สรุปผล: สรุปผลเกี่ยวกับประชากรตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่าง

ข้อควรพิจารณาสำหรับการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิด้วยกลุ่มตัวอย่าง

มีข้อควรพิจารณาหลายประการเมื่อทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิกับตัวอย่าง ได้แก่:

 • ความเป็นตัวแทนของชั้น: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละชั้นเป็นตัวแทนของประชากรโดยแบ่งประชากรออกเป็นชั้นตามลักษณะที่เกี่ยวข้อง
 • สัดส่วนของชั้น: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดตัวอย่างสำหรับแต่ละชั้นเป็นสัดส่วนกับขนาดของชั้นในประชากรเพื่อลดข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่าง
 • การเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง: เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับแต่ละชั้น เช่น การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายหรือการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากร
 • การวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่าง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างและทำการอนุมานเกี่ยวกับประชากร

บทสรุป

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิด้วยตัวอย่างเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากรและลดข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างให้น้อยที่สุด ด้วยการแบ่งประชากรออกเป็นชั้นและเลือกตัวอย่างจากแต่ละชั้น การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิจะช่วยควบคุมตัวแปรที่สับสนและเพิ่มความแม่นยำของผลลัพธ์ ควรคำนึงถึงข้อควรพิจารณา เช่น ความเป็นตัวแทนของชั้น สัดส่วนของชั้น การเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างที่เหมาะสมเมื่อทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิกับตัวอย่าง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น พร้อมตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นเป็นเทคนิคที่นักวิจัยและนักวิเคราะห์ข้อมูลใช้เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนจากประชากรจำนวนมากขึ้น วัตถุประสงค์ของวิธีนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าตัวอย่างที่นำมาจากประชากรเป็นตัวแทนของประชากรโดยรวม โดยคำนึงถึงคุณลักษณะที่ผู้วิจัยสนใจ กระบวนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นเกี่ยวข้องกับการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยหรือชั้นชั้นที่เป็นเนื้อเดียวกันที่มีขนาดเล็กลง จากนั้นจึงสุ่มเลือกตัวอย่างจากแต่ละชั้น

เหตุใดจึงต้องใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับนักวิจัยและนักวิเคราะห์ข้อมูล เพราะช่วยลดข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่าง ข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างเกิดขึ้นเมื่อตัวอย่างที่นำมาจากประชากรไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อสรุปที่ไม่ถูกต้องจากข้อมูล ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องจากข้อมูลนั้น

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นช่วยลดข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างโดยทำให้มั่นใจได้ว่าตัวอย่างที่นำมาจากแต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชั้นนั้น สิ่งนี้ช่วยให้แน่ใจว่าตัวอย่างโดยรวมเป็นตัวแทนของประชากรโดยรวม และลดความเสี่ยงของการสรุปที่ไม่ถูกต้องจากข้อมูล

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ

กระบวนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นสามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน:

 1. กำหนดประชากร: ขั้นตอนแรกในการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิคือการกำหนดประชากรที่คุณต้องการศึกษา นี่ควรเป็นกลุ่มบุคคลหรือวัตถุที่คุณต้องการสุ่มตัวอย่าง
 2. ระบุชั้น: ขั้นตอนต่อไปคือการระบุชั้นหรือกลุ่มย่อยภายในประชากร ชั้นเหล่านี้ควรขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะที่ผู้วิจัยสนใจ และควรเป็นเนื้อเดียวกัน หมายความว่าบุคคลทั้งหมดภายในชั้นหนึ่งมีความคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับลักษณะเหล่านี้
 3. กำหนดขนาดตัวอย่าง: เมื่อระบุชั้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับแต่ละชั้น สิ่งนี้ควรขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละชั้นและระดับความแม่นยำที่ต้องการสำหรับตัวอย่างโดยรวม
 4. เลือกตัวอย่าง: ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกตัวอย่างจากแต่ละชั้น ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย การสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ หรือการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าเลือกตัวอย่างแบบสุ่ม เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอคติในตัวอย่าง
 5. วิเคราะห์ข้อมูล: เมื่อได้ตัวอย่างมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถทำได้โดยใช้วิธีการทางสถิติหลายวิธี ขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยและประเภทของข้อมูลที่รวบรวม

ข้อดีและข้อเสียของการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิมีข้อดีหลายประการเหนือวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอื่นๆ ได้แก่:

 • ลดข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่าง: ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นช่วยลดข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างโดยทำให้มั่นใจได้ว่าตัวอย่างที่นำมาจากแต่ละสตราตัมนั้นเป็นตัวแทนของสตราตัมนั้น
 • เป็นตัวแทนของประชากรได้ดีกว่า: เนื่องจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นทำให้มั่นใจได้ว่าตัวอย่างที่นำมาจากแต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชั้นนั้น ตัวอย่างโดยรวมจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวแทนของประชากรโดยรวม

อย่างไรก็ตาม การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิยังมีข้อเสียหลายประการ ได้แก่ :

 • เวลาและทรัพยากร: การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอาจใช้เวลานานและใช้ทรัพยากรมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากประชากรมีจำนวนมากและมีหลายชั้น
 • ความยากในการกำหนดชั้น: ในบางกรณี อาจเป็นเรื่องยากที่จะกำหนดชั้นภายในประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลักษณะที่เป็นความสนใจของผู้วิจัยนั้นมีความซับซ้อนหรือหลายอย่าง สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ชั้นที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างแท้จริง ซึ่งอาจส่งผลให้ตัวอย่างไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด
 • อคติในการสุ่มตัวอย่าง: หากไม่ได้เลือกตัวอย่างแบบสุ่มภายในแต่ละชั้น มีความเสี่ยงที่จะเกิดอคติในการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งอาจส่งผลให้ได้ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้องจากข้อมูล

บทสรุป

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับนักวิจัยและนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนจากประชากรจำนวนมากขึ้น ด้วยการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยที่เป็นเนื้อเดียวกันและสุ่มเลือกตัวอย่างจากแต่ละชั้น การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นจะช่วยลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างและปรับปรุงการเป็นตัวแทนของประชากรในตัวอย่าง

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นไม่ได้ปราศจากความท้าทาย และสิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาข้อดีและข้อเสียของวิธีนี้อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใช้ในการศึกษาเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ด้วยการวางแผนและการนำไปใช้อย่างรอบคอบ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการรับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นตัวแทนจากประชากรจำนวนมากขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย พร้อมตัวอย่าง

ในการวิจัยทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล การสุ่มตัวอย่างเป็นลักษณะพื้นฐานของกระบวนการรวบรวมข้อมูล มันหมายถึงกระบวนการเลือกส่วนเล็ก ๆ ของประชากรข้อมูลจำนวนมากเพื่อเป็นตัวแทนของชุดข้อมูลทั้งหมด สิ่งนี้ทำให้นักวิจัยสามารถอนุมานและตัดสินใจเกี่ยวกับประชากรโดยรวม โดยไม่ต้องวิเคราะห์จุดข้อมูลทุกจุด เป้าหมายของการสุ่มตัวอย่างคือเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่สะท้อนถึงลักษณะของประชากรที่กำลังศึกษาได้อย่างถูกต้อง

มีเทคนิคการสุ่มตัวอย่างมากมายที่นักวิจัยสามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยเฉพาะ ประเภทข้อมูล และขนาดของประชากร เทคนิคการสุ่มตัวอย่างทั่วไปบางอย่าง ได้แก่ การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม และการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ในบทความนี้ เราจะมุ่งเน้นไปที่การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคการสุ่มตัวอย่างที่ใช้บ่อยที่สุด

การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายคืออะไร?

การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายคือการสุ่มตัวอย่างประเภทหนึ่งซึ่งเลือกส่วนหนึ่งของประชากรในลักษณะสุ่มอย่างแท้จริง เป้าหมายคือเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในประชากรมีโอกาสเท่าเทียมกันในการได้รับเลือก สิ่งนี้ทำได้โดยการกำหนดหมายเลขเฉพาะให้กับจุดข้อมูลแต่ละจุด จากนั้นสุ่มเลือกจุดข้อมูลตามตัวเลขเหล่านี้

ข้อดีอย่างหนึ่งของการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายคือสามารถนำไปใช้กับประชากรทุกขนาด ทำให้เป็นเทคนิคการสุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังง่ายต่อการติดตั้งและต้องใช้ทรัพยากรในการคำนวณที่ค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายยังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและถูกนำมาใช้ในการศึกษาวิจัยต่างๆ มากมาย ทำให้เป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในด้านสถิติ

วิธีการใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย

การใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายต้องมีขั้นตอนดังนี้:

 1. กำหนดประชากร: ขั้นตอนแรกคือการกำหนดประชากรที่คุณต้องการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งอาจเป็นชุดข้อมูลใดก็ได้ เช่น ฐานข้อมูลลูกค้า ชุดคำตอบแบบสำรวจ หรือประชากรของผู้เข้าร่วมการวิจัย
 2. กำหนดหมายเลขเฉพาะให้กับจุดข้อมูลแต่ละจุด: ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดหมายเลขเฉพาะให้กับจุดข้อมูลแต่ละจุด เช่น หมายเลขซีเรียลหรือหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่ม สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถเลือกจุดข้อมูลแบบสุ่มตามตัวเลขเหล่านี้
 3. เลือกตัวอย่าง: ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกขนาดตัวอย่าง ซึ่งเป็นจำนวนจุดข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในตัวอย่างของคุณ ซึ่งทำได้โดยใช้เครื่องสร้างตัวเลขสุ่ม เช่น โปรแกรมสเปรดชีตหรือเครื่องมือซอฟต์แวร์การสุ่มตัวอย่างแบบพิเศษ
 4. วิเคราะห์ตัวอย่าง: ขั้นตอนสุดท้ายคือการวิเคราะห์ตัวอย่างและทำการอนุมานเกี่ยวกับประชากรโดยรวม ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเทคนิคทางสถิติที่หลากหลาย เช่น สถิติบรรยาย การวิเคราะห์การถดถอย และการทดสอบสมมติฐาน

ข้อดีและข้อจำกัดของการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย

เช่นเดียวกับเทคนิคการสุ่มตัวอย่างทั้งหมด การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายมีทั้งข้อดีและข้อจำกัด ข้อได้เปรียบที่สำคัญบางประการ ได้แก่ :

 • ง่ายต่อการนำไปใช้: การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายนั้นค่อนข้างง่ายที่จะนำไปใช้ โดยต้องใช้ขั้นตอนพื้นฐานเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น
 • อเนกประสงค์: การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายสามารถนำไปใช้กับประชากรทุกขนาด ทำให้เป็นเทคนิคการสุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย
 • ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง: การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับอย่างดีในด้านสถิติ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงาน

แม้จะมีข้อได้เปรียบเหล่านี้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ต้องพิจารณา:

 • ข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่าง: ข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างหมายถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะของตัวอย่างและประชากรโดยรวม การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากขนาดตัวอย่างมีขนาดเล็ก
 • อคติ: การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายอาศัยสมมติฐานที่ว่าทุกจุดข้อมูลในประชากรมีโอกาสเท่ากันที่จะถูกเลือก อย่างไรก็ตาม มันไม่เสมอไป ในกรณีนี้เสมอ และหากมีอคติใดๆ ในกระบวนการคัดเลือก กลุ่มตัวอย่างอาจไม่สามารถสะท้อนประชากรได้อย่างถูกต้อง
 • ความเป็นตัวแทน: ความเป็นตัวแทนของตัวอย่างขึ้นอยู่กับความสุ่มของกระบวนการคัดเลือก หากกระบวนการคัดเลือกไม่ใช่การสุ่มจริงๆ กลุ่มตัวอย่างอาจไม่ใช่ตัวแทนของประชากร

แม้จะมีข้อจำกัดเหล่านี้ แต่การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายยังคงเป็นเทคนิคการสุ่มตัวอย่างที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากความง่ายในการใช้งานและความอเนกประสงค์ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาข้อจำกัดของการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายอย่างระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดแหล่งที่มาของอคติและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

การสุ่มตัวอย่างด้วยตัวอย่าง

นอกจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแล้ว ยังมีเทคนิคการสุ่มตัวอย่างอื่นๆ ที่ใช้ตัวอย่าง เช่น การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม และการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเหล่านี้คล้ายกับการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายตรงที่เป็นการเลือกส่วนหนึ่งของประชากรเพื่อเป็นตัวแทนของชุดข้อมูลทั้งหมด แต่จะต่างกันตรงที่วิธีการเลือกตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวอย่างเช่น การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นเกี่ยวข้องกับการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยหรือชั้นตามลักษณะเฉพาะบางอย่าง เช่น เพศ อายุ หรือรายได้ จากนั้นจึงเลือกตัวอย่างจากแต่ละชั้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่าตัวอย่างสะท้อนถึงลักษณะของประชากรโดยรวมได้อย่างถูกต้อง

การสุ่มตัวอย่างแบบคลัสเตอร์เกี่ยวข้องกับการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มหรือคลัสเตอร์ จากนั้นเลือกตัวอย่างจากแต่ละกลุ่ม การสุ่มตัวอย่างประเภทนี้มีประโยชน์เมื่อประชากรกระจายออกไปตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่ และการได้รับข้อมูลจากจุดข้อมูลทุกจุดเป็นเรื่องยากหรือมีราคาแพง

การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนเกี่ยวข้องกับการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีการคัดเลือกมากขึ้นเรื่อยๆ ขั้นแรกอาจเกี่ยวข้องกับการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ในขณะที่ขั้นต่อมาอาจเกี่ยวข้องกับการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นหรือการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เป้าหมายของการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนคือการได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากร ในขณะที่ลดต้นทุนและทรัพยากรที่จำเป็นในการรับข้อมูล

บทสรุป

โดยสรุป การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเป็นลักษณะพื้นฐานของการวิจัยทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล มันเกี่ยวข้องกับการเลือกส่วนหนึ่งของประชากรเพื่อเป็นตัวแทนของชุดข้อมูลทั้งหมด โดยมีเป้าหมายเพื่อสะท้อนลักษณะของประชากรอย่างถูกต้อง การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายนั้นนำไปใช้ได้ง่าย หลากหลาย และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาข้อจำกัดของเทคนิค เช่น ข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่าง ความเอนเอียง และความเป็นตัวแทน นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการสุ่มตัวอย่างอื่นๆ ที่ใช้ตัวอย่าง เช่น การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม และการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ซึ่งมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน

เพื่อให้แน่ใจว่าการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณถูกต้องและมีความหมาย สิ่งสำคัญคือต้องเลือกเทคนิคการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับคำถามการวิจัย ประเภทข้อมูล และขนาดประชากรของคุณ ไม่ว่าคุณกำลังสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายหรือกลุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาจุดแข็งและข้อจำกัดของเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแต่ละวิธีอย่างรอบคอบ และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดแหล่งที่มาของข้อผิดพลาดและอคติที่อาจเกิดขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)