คลังเก็บป้ายกำกับ: การส่งเสริมการวิจัย.

บทบาทของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ

หน้าที่หลักของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

1. สํานักงานการวิจัยแห่งชาติดำเนินการวิจัยในหลากหลายสาขา ได้แก่ ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

2. การให้คำแนะนำแก่รัฐบาล อุตสาหกรรม และสาธารณชนเกี่ยวกับประเด็นทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินข้อเสนอการวิจัย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. การทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลกลาง สถาบันการศึกษา และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา และเพื่อพัฒนาขอบเขตความรู้ทางวิทยาศาสตร์

4. การเผยแพร่ผลการวิจัยและคำแนะนำผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงรายงาน บทความในวารสาร และการนำเสนอในการประชุม ซึ่งการเผยแพร่ผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการวิจัย ช่วยให้มั่นใจว่างานวิจัยนั้นมีอยู่อย่างกว้างขวางและผู้อื่นสามารถนำไปใช้ต่อยอดหรือประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้

5. การสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นต่อไปผ่านโครงการต่างๆ เช่น ทุนและทุนสนับสนุน โดยการให้คำแนะนำที่เป็นกลางและเป็นอิสระแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจในภาครัฐและเอกชน และเพื่อส่งเสริมการได้มาและเผยแพร่ความรู้เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาสังคม

6. การดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยและห้องปฏิบัติการหลายแห่ง รวมถึงสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันสุขภาพแห่งชาติสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ช่วยให้นักวิจัยมีเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการวิจัยที่ทันสมัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)