ป้ายกำกับ: การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา หรือที่เรียกว่าอัลฟ่าของครอนบาค เป็นการวัดทางสถิติที่ใช้ในการประเมินความสอดคล้องภายในหรือความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามหรือแบบสำรวจ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!