คลังเก็บป้ายกำกับ: การเขียน วิชาการ

การจัดรูปแบบบทความวิจัย

การจัดรูปแบบบทความวิจัย

เอกสารการวิจัยเป็นส่วนสำคัญของงานเขียนเชิงวิชาการ และรูปแบบมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จ บทความวิจัยที่มีโครงสร้างที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและติดตามผลการวิจัยได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้เขียนถ่ายทอดความคิดของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ในบทความนี้ เราจะพูดถึงองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดรูปแบบบทความวิจัยที่จะช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่มีการจัดระเบียบอย่างดีและอ่านได้

ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานวิจัยของคุณ

ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียดการจัดรูปแบบ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานวิจัยของคุณ รูปแบบของบทความวิจัย ขึ้นอยู่กับประเภทของรายงาน ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งเอกสารการวิจัยเชิงโต้แย้ง เอกสารการวิจัยเชิงวิเคราะห์ หรือเอกสารการวิจัยเชิงทดลอง ประเภทของบทความวิจัยที่คุณกำลังเขียนจะเป็นตัวกำหนดโครงสร้าง รูปแบบ และโทนของบทความวิจัยของคุณ

ชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่องคือหน้าแรกของบทความวิจัยของคุณ และประกอบด้วยชื่อบทความ ชื่อของคุณ ชื่อสถาบันของคุณ และวันที่ส่ง สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามแนวทางการจัดรูปแบบที่จัดโดยสถาบันของคุณเพื่อสร้างหน้าชื่อเรื่องที่ดูเป็นมืออาชีพ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อคือบทสรุปโดยย่อของบทความวิจัยของคุณ และควรให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของหัวข้อการวิจัย วิธีการ การค้นพบ และข้อสรุปของคุณ บทคัดย่อควรกระชับ ชัดเจน และให้ข้อมูล และไม่ควรเกิน 250 คำ

บทนำ

บทนำคือส่วนแรกของบทความวิจัยของคุณ และควรให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของหัวข้อวิจัยของคุณ ปัญหาการวิจัยที่คุณกำลังพูดถึง และความสำคัญของงานวิจัยของคุณ บทนำควรมีข้อความวิทยานิพนธ์ที่ระบุข้อโต้แย้งหลักของงานวิจัยของคุณอย่างชัดเจน

ทบทวนวรรณกรรม

การทบทวนวรรณกรรมคือการวิเคราะห์เชิงวิจารณ์ของวรรณกรรมที่มีอยู่ในหัวข้อการวิจัยของคุณ ควรให้ผู้อ่านเข้าใจสถานะปัจจุบันของการวิจัยในหัวข้อของคุณ ช่องว่างในเอกสารที่มีอยู่ และการวิจัยของคุณจัดการกับช่องว่างเหล่านี้อย่างไร การทบทวนวรรณกรรมควรระบุแนวคิดหลัก ทฤษฎี และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของคุณ

วิธีการ

ส่วนวิธีการอธิบายวิธีการที่คุณใช้ในการดำเนินการวิจัยของคุณ ควรให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย วิธีการรวบรวมข้อมูล และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแก่ผู้อ่าน ส่วนวิธีการควรมีข้อมูลเกี่ยวกับขนาดตัวอย่างและเทคนิคการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยของคุณ

ผลลัพธ์

ส่วนผลลัพธ์นำเสนอผลการวิจัยของคุณ ควรให้ผู้อ่านนำเสนอข้อมูลของคุณอย่างชัดเจนและรัดกุมและการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ในการตีความผลลัพธ์ของคุณ ส่วนผลลัพธ์ควรมีตาราง กราฟ และตัวเลขเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่คุณค้นพบ

การอภิปราย

ส่วนการอภิปรายจะตีความผลลัพธ์ของคุณและให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญของงานวิจัยของคุณ ควรอธิบายว่าสิ่งที่คุณค้นพบมีส่วนช่วยในวรรณกรรมที่มีอยู่อย่างไร และควรระบุข้อจำกัดของการวิจัยของคุณด้วย ส่วนการอภิปรายควรจบลงด้วยข้อสรุปที่สรุปผลการวิจัยหลักของคุณ

บทสรุป

บทสรุป คือข้อค้นพบหลักจากงานวิจัยของคุณและให้คำชี้แจงสุดท้ายเกี่ยวกับความสำคัญของงานวิจัยของคุณแก่ผู้อ่าน ข้อสรุปควรเสนอประเด็นสำหรับการวิจัยในอนาคตและให้คำแนะนำสำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติ

อ้างอิง

ส่วนข้อมูลอ้างอิงจะแสดงรายการแหล่งข้อมูลที่คุณอ้างถึงในบทความวิจัยของคุณแก่ผู้อ่าน ควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบที่สถาบันของคุณให้ไว้ และรวมเฉพาะแหล่งข้อมูลที่คุณอ้างถึงในบทความวิจัยของคุณ

ภาคผนวก

ภาคผนวกรวมถึงเนื้อหาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของคุณ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อความหลัก ซึ่งอาจรวมถึงตาราง กราฟ ตัวเลข หรือข้อมูลเสริม

หลักเกณฑ์การจัดรูปแบบ

หลักเกณฑ์การจัดรูปแบบเอกสารการวิจัยอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบัน ภาควิชา หรือสาขาวิชา อย่างไรก็ตาม มีหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบทั่วไปบางประการที่คุณควรปฏิบัติตาม:

 • ใช้ฟอนต์มาตรฐาน เช่น Angsana New หรือ TH Sarabun PSK และใช้ฟอนต์ขนาด 16
 • ใช้การเว้นวรรคสองครั้งตลอดทั้งบทความวิจัย
 • ใช้ระยะขอบหนึ่งนิ้วในทุกด้านของกระดาษ
 • เรียงเลขหน้าทุกหน้าโดยเริ่มจากหน้าชื่อเรื่อง
 • ใช้หัวเรื่องและหัวเรื่องย่อยเพื่อจัดระเบียบงานวิจัยของคุณ
 • ใช้การอ้างอิงในข้อความเพื่อรับทราบแหล่งที่มาและหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน

เคล็ดลับสำหรับการจัดรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยคุณสร้างงานวิจัยที่มีรูปแบบเหมาะสมและอ่านง่าย:

 • ใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับเพื่อถ่ายทอดความคิดของคุณ
 • หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์แสงหรือภาษาทางเทคนิคที่ผู้อ่านของคุณอาจไม่คุ้นเคย
 • ใช้เสียงพูดแทนเสียงแฝงเพื่อให้งานเขียนของคุณมีส่วนร่วมมากขึ้น
 • ใช้หัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนในลักษณะที่กระชับและเป็นระเบียบ
 • ใช้ตาราง กราฟ และตัวเลขเพื่อแสดงข้อมูลของคุณ และทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงสิ่งที่คุณค้นพบได้มากขึ้น

บทสรุป

โดยสรุป งานวิจัยที่มีรูปแบบเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการถ่ายทอดแนวคิดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและดึงดูดผู้อ่านของคุณ โดยทำตามองค์ประกอบสำคัญของการจัดรูปแบบงานวิจัย เช่น การสร้างหน้าชื่อเรื่อง บทคัดย่อ บทนำ การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธี ผลลัพธ์ การอภิปราย ข้อสรุป การอ้างอิง และภาคผนวก คุณจะสามารถสร้างเอกสารวิจัยที่ดูเป็นมืออาชีพซึ่งจะช่วยคุณได้ สื่อสารผลการวิจัยของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ อย่าลืมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบที่สถาบันของคุณกำหนด ใช้ภาษาที่ชัดเจนและรัดกุม และนำเสนอข้อมูลของคุณอย่างเป็นระเบียบและเข้าถึงได้

คำถามที่พบบ่อย

 1. เอกสารการวิจัยประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง?
 • เอกสารการวิจัยประเภทต่างๆ ได้แก่ เอกสารการวิจัยเชิงโต้แย้ง เอกสารการวิจัยเชิงวิเคราะห์ และเอกสารการวิจัยเชิงทดลอง
 1. จุดประสงค์ของบทคัดย่อคืออะไร?
 • จุดประสงค์ของบทคัดย่อคือเพื่อให้ผู้อ่านได้รับบทสรุปโดยย่อของบทความวิจัยของคุณ รวมถึงหัวข้อการวิจัย วิธีการ การค้นพบ และข้อสรุป
 1. ฉันควรจัดรูปแบบบทความวิจัยอย่างไร
 • คุณควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบที่สถาบันของคุณกำหนดไว้ เช่น การใช้แบบอักษรมาตรฐาน การเว้นวรรคสองครั้ง ระยะขอบหนึ่งนิ้ว และการอ้างอิงในข้อความ
 1. ฉันจะทำให้บทความวิจัยของฉันอ่านง่ายขึ้นได้อย่างไร
 • คุณสามารถทำให้บทความวิจัยของคุณอ่านง่ายขึ้นโดยใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับ หลีกเลี่ยงศัพท์แสง ใช้เสียงพูด และใช้ตาราง กราฟ และตัวเลขเพื่อแสดงข้อมูลของคุณ
 1. สิ่งที่ควรรวมไว้ในส่วนสรุป?
 • ส่วนสรุปควรสรุปผลการวิจัยหลักของคุณ ระบุข้อความสุดท้ายเกี่ยวกับความสำคัญของการวิจัยของคุณ เสนอประเด็นสำหรับการวิจัยในอนาคต และให้คำแนะนำสำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงาน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)