คลังเก็บป้ายกำกับ: การเข้าถึงแบบออนไลน์

การพัฒนางานวิจัยฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือปฏิบัติงานพัฒนางานวิจัยฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม TDC (ThaiLIS Digital Collection)

โปรแกรม TDC (ThaiLIS Digital Collection) เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างฐานข้อมูลเอกสารงานวิจัยฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูลเอกสารงานวิจัยฉบับเต็มโดยใช้โปรแกรม TDC มีดังนี้

 1. ติดตั้งโปรแกรม TDC: ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม TDC บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. สร้างโครงการใหม่: เปิดโปรแกรม TDC และสร้างโครงการใหม่สำหรับฐานข้อมูลเอกสารงานวิจัยฉบับเต็ม
 3. เพิ่มข้อมูลเมตา: เพิ่มข้อมูลเมตาในโครงการ เช่น ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง และวันที่ตีพิมพ์ของเอกสารงานวิจัย
 4. สแกนเอกสาร: สแกนเอกสารที่จะรวมอยู่ในฐานข้อมูลเอกสารงานวิจัยฉบับเต็ม
 5. แปลงเอกสารที่สแกนเป็นรูปแบบดิจิทัล: แปลงเอกสารงานวิจัยที่สแกนเป็นรูปแบบดิจิทัล เช่น PDF โดยใช้ซอฟต์แวร์สแกนเอกสาร
 6. นำเข้าเอกสารดิจิทัล: นำเข้าเอกสารดิจิทัลเข้าสู่โปรแกรม TDC
 7. จัดระเบียบเอกสาร: จัดระเบียบเอกสารงานวิจัยเป็นโฟลเดอร์หรือหมวดหมู่ เช่น ตามผู้แต่งหรือวันที่พิมพ์ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและดึงเอกสาร
 8. เพิ่มข้อความที่ค้นหาได้: เพิ่มข้อความที่ค้นหาได้ลงในเอกสารโดยใช้ซอฟต์แวร์การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR)
 9. สร้างดัชนี: สร้างดัชนีของเอกสารโดยใช้ข้อมูลเมตาและข้อความที่ค้นหาได้
 10. เผยแพร่ฐานข้อมูลเอกสารงานวิจัยฉบับเต็ม: เผยแพร่ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มโดยการส่งออกโครงการเป็นรูปแบบบนเว็บ เช่น HTML หรือ XML สำหรับการเข้าถึงแบบออนไลน์
 11. ความปลอดภัยและการสำรองข้อมูล: ตรวจสอบความปลอดภัยและการสำรองข้อมูลของฐานข้อมูลเอกสารทั้งหมดโดยการสำรองข้อมูลโครงการอย่างสม่ำเสมอและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย

โดยสรุป การพัฒนาฐานข้อมูลเอกสารงานวิจัยฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม TDC ประกอบด้วยการติดตั้งโปรแกรม TDC, การสร้างโครงการใหม่, การเพิ่มข้อมูลเมตา, การสแกนเอกสาร, การแปลงเอกสารที่สแกนเป็นรูปแบบดิจิทัล, การนำเข้าเอกสารดิจิทัล, การจัดระเบียบเอกสาร , เพิ่มข้อความที่ค้นหาได้ , สร้างดัชนี , เผยแพร่ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม และรับประกันความปลอดภัยและการสำรองฐานข้อมูล

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)