ป้ายกำกับ: การเคลื่อนไหวของสตรีนิยม

ทฤษฎีฉันทามติเป็นทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่มุ่งเน้นไปที่วิธีการที่สังคมอยู่ร่วมกันและคงไว้ซึ่งค่านิยม ความเชื่อ และบรรทัดฐานที่มีร่วมกัน ตามทฤษฎีฉันทามติ ส

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!