คลังเก็บป้ายกำกับ: การเลือกวารสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำดัชนีวารสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำดัชนีวารสารเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. การเลือกวารสาร: ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการระบุวารสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาการศึกษาหรือการวิจัยเฉพาะ วารสารต้องเป็นไปตามเกณฑ์บางประการในด้านคุณภาพ ผลกระทบ และเนื้อหา ก่อนที่จะได้รับการพิจารณาให้จัดทำดัชนี เกณฑ์เหล่านี้มักจะกำหนดโดยฐานข้อมูลการจัดทำดัชนีหรือองค์กร และอาจรวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจัยผลกระทบของวารสาร กองบรรณาธิการ และประวัติการจัดพิมพ์
 2. การรวบรวมข้อมูล: เมื่อเลือกวารสารสำหรับการจัดทำดัชนีแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับวารสารจะถูกรวบรวมและป้อนลงในฐานข้อมูลการจัดทำดัชนี ข้อมูลนี้อาจรวมถึงชื่อวารสาร ผู้จัดพิมพ์ ข้อมูลติดต่อ สาขาวิชา และรายละเอียดอื่นๆ
 3. การทำดัชนี: ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการทบทวนและจัดทำดัชนีบทความของวารสารตามชุดของเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจรวมถึงคำสำคัญ ผู้แต่ง และหัวเรื่อง กระบวนการจัดทำดัชนีมักจะทำโดยผู้ทำดัชนีที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งคุ้นเคยกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 4. การควบคุมคุณภาพ: หลังจากกระบวนการสร้างดัชนีเสร็จสิ้น ข้อมูลที่ถูกจัดทำดัชนีจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ขั้นตอนนี้มีความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและผู้ใช้สามารถค้นหาบทความที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
 5. สิ่งพิมพ์: ข้อมูลที่จัดทำดัชนีจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ผ่านฐานข้อมูลที่ค้นหาได้หรือวิธีการอื่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและเข้าถึงบทความที่สนใจได้อย่างง่ายดาย
 6. การบำรุงรักษา: ข้อมูลที่จัดทำดัชนีจะได้รับการอัปเดตเป็นประจำเพื่อแสดงถึงบทความใหม่และการเปลี่ยนแปลงในวารสาร ขั้นตอนนี้มีความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลยังคงถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

เป็นที่น่าสังเกตว่าฐานข้อมูลการจัดทำดัชนีจำนวนมากมีขั้นตอนเฉพาะของตนเอง และอาจมีขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนเหล่านี้มักเป็นขั้นตอนหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำดัชนีวารสาร

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

วิธีการทำบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าสู่ TCI1 และ TCI2

วิธีการทำบทความวิจัย และบทความวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI1 และ TCI2 เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

การเขียนบทความวิจัยเพื่อส่งวารสารที่รวมอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงไทย (TCI) จะต้องปฏิบัติตามแนวทางและมาตรฐานบางประการเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการยอมรับ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่ควรพิจารณาเมื่อเขียนบทความวิจัย:

 1. เลือกวารสารที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม: ก่อนที่คุณจะเริ่มเขียน สิ่งสำคัญคือต้องหาวารสารที่เหมาะกับหัวข้อการวิจัยของคุณและตรงตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการ TCI คุณสามารถใช้ฐานข้อมูล TCI เพื่อค้นหาวารสารที่เกี่ยวข้องและเพื่อตรวจสอบเกณฑ์สำหรับการรวมไว้ในฐานข้อมูล
 2. ตรวจสอบคำแนะนำของวารสารสำหรับผู้แต่ง: วารสารแต่ละฉบับมีหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการส่งของตัวเอง สิ่งสำคัญคือต้องอ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนและปฏิบัติตามเมื่อเขียนและจัดรูปแบบบทความของคุณ
 3. พัฒนาคำถามการวิจัยที่ชัดเจนและกระชับ: คำถามการวิจัยเป็นรากฐานของบทความของคุณ และควรมีความชัดเจน กระชับ และเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา
 4. ดำเนินการทบทวนวรรณกรรมอย่างละเอียดถี่ถ้วน: การทบทวนวรรณกรรมอย่างละเอียดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้บริบทและภูมิหลังสำหรับการวิจัยของคุณ ควรรวมถึงการศึกษา ทฤษฎี และแบบจำลองที่เกี่ยวข้องในสาขานั้นๆ
 5. ใช้วิธีการวิจัยที่ชัดเจนและมีเหตุผล: ควรอธิบายวิธีการวิจัยอย่างชัดเจนและควรเหมาะสมกับคำถามการวิจัยและสาขาที่ศึกษา
 6. วิเคราะห์และตีความข้อมูลของคุณ: การวิเคราะห์และตีความข้อมูลควรมีความชัดเจน มีเหตุผล และสนับสนุนโดยข้อมูลที่เก็บรวบรวม
 7. สรุปและให้คำแนะนำ: ข้อสรุปควรสรุปผลการวิจัยหลักและให้คำแนะนำสำหรับการวิจัยในอนาคต
 8. ใช้การอ้างอิงที่เหมาะสม: การอ้างอิงที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของงานวิจัย

ความแตกต่างระหว่าง TCI 1 และ TCI 2 คือ TCI 1 เป็นวารสารที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ TCI ว่ามีคุณภาพและมาตรฐานสูง ส่วน TCI 2 เป็นวารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพและบรรจุอยู่ในฐานข้อมูล TCI วารสารทั้ง TCI 1 และ TCI 2 ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณภาพสูง อย่างไรก็ตาม มาตรฐานสำหรับการรวมเข้าใน TCI 1 นั้นสูงกว่า TCI 2 การส่งงานวิจัยของคุณไปยังวารสาร TCI 1 สามารถเพิ่มโอกาสในการได้รับการยอมรับ แต่สิ่งสำคัญคือ โปรดทราบว่าเป็นกระบวนการที่มีการแข่งขันสูง และไม่ใช่วารสารทั้งหมดที่สมัครจะรวมอยู่ใน TCI 1

กล่าวโดยสรุป การเขียนบทความวิจัยเพื่อส่งวารสารที่รวมอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงไทย (TCI) จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางและมาตรฐานที่กำหนด เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการยอมรับ สิ่งสำคัญคือต้องเลือกวารสารที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม ทบทวนคำแนะนำของวารสารสำหรับผู้เขียน สร้างคำถามการวิจัยที่ชัดเจนและกระชับ ดำเนินการทบทวนวรรณกรรมอย่างละเอียด ใช้วิธีการวิจัยที่ชัดเจนและมีเหตุผล วิเคราะห์และตีความของคุณ ข้อมูล สรุปและให้คำแนะนำ และใช้การอ้างอิงที่เหมาะสม ข้อแตกต่างระหว่าง TCI 1 และ TCI 2 คือ TCI 1 เป็นวารสารที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ TCI ว่ามีคุณภาพและมาตรฐานระดับสูง ส่วน TCI 2 เป็นวารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพและบรรจุอยู่ในฐานข้อมูล TCI

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)