คลังเก็บป้ายกำกับ: การเลือกวิธีการ

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมีกี่วิธี แต่ละวิธีทำการสุ่มอย่างไร

มีหลายวิธีในการคำนวณกลุ่มตัวอย่าง และบางวิธีที่พบได้บ่อย ได้แก่:

  1. การสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling): วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการเลือกตัวอย่างบุคคลจากประชากรโดยการสุ่ม ตัวอย่างของการสุ่มอย่างง่ายมีดังนี้: สมมติว่าคุณต้องการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 100 คนจากประชากร 1,000 คน คุณสามารถใส่ชื่อประชากรทั้งหมดลงในหมวก ผสมเข้าด้วยกัน แล้วสุ่มออกมา 100 ชื่อ
  2. การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling): วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยหรือชั้นตามลักษณะเฉพาะ จากนั้นจึงเลือกตัวอย่างสุ่มจากแต่ละชั้น ตัวอย่างของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นมีดังนี้: สมมติว่าคุณต้องการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 100 คนจากประชากร 1,000 คน และคุณต้องการให้แน่ใจว่ากลุ่มตัวอย่างของคุณเป็นตัวแทนของกลุ่มอายุต่างๆ ในประชากร คุณสามารถแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มอายุ (เช่น 0-18, 19-35, 36-55, 55+) จากนั้นเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มจากแต่ละกลุ่มอายุ
  3. การสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ (Systematic Sampling): วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกตัวที่ n ของประชากรทุกตัวที่จะอยู่ในกลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่างของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบมีดังนี้ สมมติว่าคุณมีประชากร 1,000 คน มีจำนวนตั้งแต่ 1 ถึง 1,000 คน และคุณต้องการเลือกทุกๆ 10 คน ดังนั้นคุณจะต้องเลือกตัวอย่างโดยใช้กฎนี้ และกลุ่มแรกจะเป็นหมายเลข 1 +k โดยที่ k=randint(0,9)
  4. การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling): วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่ม (หรือคลัสเตอร์) จากนั้นสุ่มเลือกกลุ่มบางส่วนที่จะอยู่ในกลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่างของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มมีดังนี้: สมมติว่าคุณมีประชากร 1,000 คนอาศัยอยู่ในเมืองที่มี 100 ละแวกใกล้เคียง คุณสามารถสุ่มเลือก 10 ละแวกใกล้เคียง แล้วเลือกผู้คนทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นเป็นกลุ่มตัวอย่างของคุณ
  5. การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling): วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการเลือกตัวอย่างในหลายขั้นตอน โดยมักจะเริ่มจากกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย จากนั้นจึงสุ่มตัวอย่างองค์ประกอบภายในกลุ่มแบบสุ่มอย่างง่าย ตัวอย่างของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนมีดังต่อไปนี้: สมมติว่าคุณมีประชากร 1,000 คนอาศัยอยู่ใน 10 ละแวกใกล้เคียง อันดับแรกคุณสามารถสุ่มเลือก 5 ละแวกใกล้เคียง จากนั้นสุ่มเลือก 10 คนในแต่ละละแวกใกล้เคียง
  6. การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling): วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการเลือกผู้เข้าร่วมที่สะดวกในการเข้าถึงหรือหาง่ายสำหรับผู้วิจัย ตัวอย่างของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวกมีดังนี้: สมมติว่าคุณกำลังทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินของนักศึกษา คุณอาจเลือกนักศึกษาจากวิทยาลัยของคุณเองเป็นผู้เข้าร่วมเนื่องจากเข้าถึงได้ง่าย
  7. การสุ่มกลุ่มตัวอย่างก้อนหิมะ (Snowball Sampling): วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการรับกลุ่มตัวอย่างผ่านการอ้างอิงจากกลุ่มย่อยที่รู้จัก ตัวอย่างของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างก้อนหิมะมีดังนี้: สมมติว่าคุณกำลังทำการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูบบุหรี่ คุณจะถามผู้สูบบุหรี่ที่คุณรู้จักว่าพวกเขาสามารถแนะนำคุณถึงผู้สูบบุหรี่คนอื่นๆ ที่พวกเขารู้จักได้หรือไม่ เป็นต้น

นี่คือวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่ใช้กันทั่วไป การเลือกวิธีการจะขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยและลักษณะของประชากร ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อดำเนินการศึกษา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)