คลังเก็บป้ายกำกับ: ขนาดตัวอย่างเล็ก

t-test dependent vs independent

T-test dependent และ T-test independent : อันไหนที่จะใช้สำหรับตัวอย่างขนาดเล็ก?

สถิติเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล และการทดสอบค่า t เป็นหนึ่งในการทดสอบทางสถิติที่ใช้บ่อยที่สุดในการวิจัย อย่างไรก็ตาม การเลือกการทดสอบค่า t ที่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความสับสน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตัวอย่างขนาดเล็ก ในบทความนี้ เราจะสำรวจความแตกต่างระหว่าง t-test dependent และ t-test Independent และให้คำแนะนำว่าเมื่อใดควรใช้การทดสอบแต่ละครั้งสำหรับตัวอย่างขนาดเล็ก

t-test คืออะไร?

การทดสอบค่า t เป็นการทดสอบทางสถิติที่ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสองกลุ่ม โดยทั่วไปจะใช้ในการวิจัยเพื่อทดสอบสมมติฐาน กำหนดว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างสองกลุ่มหรือไม่ และประเมินความสำคัญของผลลัพธ์ t-test ขึ้นอยู่กับการแจกแจงค่า t เป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นที่คล้ายกับการแจกแจงแบบปกติ แต่จะใช้เมื่อขนาดตัวอย่างมีขนาดเล็ก

t-test dependent?

t-test dependent หรือที่เรียกว่า paired t-test จะใช้เมื่อตัวอย่างมีความสัมพันธ์กันหรือตรงกัน ซึ่งหมายความว่าทั้งสองกลุ่มที่เปรียบเทียบกันจะไม่เป็นอิสระจากกัน และแต่ละบุคคลในกลุ่มหนึ่งจะจับคู่กับบุคคลในอีกกลุ่มหนึ่ง ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ t-test dependent เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบุคคลกลุ่มเดียวกันก่อนและหลังการทดลอง

t-test independent?

t-test Independent หรือที่เรียกว่า unpaired t-test จะใช้เมื่อตัวอย่างไม่ขึ้นต่อกัน ซึ่งหมายความว่าทั้งสองกลุ่มที่ถูกเปรียบเทียบนั้นแยกจากกันโดยสิ้นเชิงและไม่มีการทับซ้อนกันระหว่างพวกเขา ตัวอย่างเช่น สามารถใช้การทดสอบอิสระแบบ t เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของนักเรียนสองกลุ่มที่แตกต่างกันในการทดสอบ

เมื่อใดควรใช้ t-test dependent สำหรับตัวอย่างขนาดเล็ก

แนะนำให้ใช้การทดสอบ t-test เมื่อขนาดตัวอย่างมีขนาดเล็กและทั้งสองกลุ่มที่กำลังเปรียบเทียบมีความสัมพันธ์กันหรือตรงกัน นี่เป็นเพราะขึ้นอยู่กับการทดสอบค่า t คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลภายในกลุ่มเดียวกันและลดความแปรปรวนระหว่างสองกลุ่ม นอกจากนี้ยังต้องการขึ้นอยู่กับการทดสอบค่า t เมื่อข้อมูลไม่ได้รับการแจกจ่ายตามปกติ

เมื่อใดควรใช้ t-test Independent สำหรับตัวอย่างขนาดเล็ก

แนะนำให้ใช้การทดสอบแบบอิสระเมื่อขนาดตัวอย่างมีขนาดเล็กและทั้งสองกลุ่มที่เปรียบเทียบกันเป็นอิสระจากกัน เนื่องจากการทดสอบค่า t อิสระถือว่าทั้งสองกลุ่มมีความแปรปรวนเท่ากัน และเมื่อขนาดตัวอย่างมีขนาดเล็ก สมมติฐานนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นจริงมากกว่า การทดสอบอิสระแบบ t-test Independent เป็นที่ต้องการเช่นกันเมื่อข้อมูลถูกแจกจ่ายตามปกติ

สมมติฐานสำหรับการทดสอบค่า t

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าทั้งการทดสอบค่า t และค่าการทดสอบค่า t มีข้อสมมติฐานบางประการที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง สมมติฐานเหล่านี้รวมถึง:

  • ข้อมูลจะต้องมีการกระจายตามปกติ
  • ตัวอย่างต้องมีความแปรปรวนเท่ากัน
  • ตัวอย่างจะต้องสุ่มเลือก
  • ตัวอย่างต้องเป็นอิสระจากกัน

วิธีทำการทดสอบค่า t

ในการทำการทดสอบค่า t คุณจะต้องรวบรวมข้อมูลจากสองกลุ่มและคำนวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละกลุ่ม จากนั้นคุณจะใช้เครื่องคิดเลขหรือซอฟต์แวร์ทดสอบค่า t เพื่อระบุความสำคัญของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยทั้งสอง

บทสรุป

โดยสรุป การเลือกการทดสอบค่า t ที่เหมาะสมสำหรับตัวอย่างขนาดเล็กเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ควรใช้ T-test dependent เมื่อทั้งสองกลุ่มที่เปรียบเทียบกันมีความสัมพันธ์กันหรือตรงกัน และควรใช้ t-test Independent เมื่อทั้งสองกลุ่มที่เปรียบเทียบกันเป็นอิสระจากกัน เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามสมมติฐานสำหรับการทดสอบค่า t เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)