คลังเก็บป้ายกำกับ: ข้อค้นพบที่น่าสนใจ

บทความวิจัยเชิงปฏิบัติที่น่าสนใจ

5 ตัวอย่างบทความการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่น่าสนใจ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการวิจัยประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง และสะท้อนถึงผลลัพธ์ของการมีส่วนร่วมนั้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการมักใช้ในสถานศึกษา แต่ก็สามารถนำไปใช้ในสาขาอื่นๆ ได้เช่นกัน ต่อไปนี้คือตัวอย่างบทความวิจัยเชิงปฏิบัติการ 5 ตัวอย่าง:

  1. “เส้นทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการของครูในโรงเรียนในเมืองชั้นใน: ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย” โดย O. B. Joel and P. L. Smith (2013) – บทความนี้อธิบายถึงโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่กลุ่มครูในโรงเรียนในเมืองชั้นใน ทำการวิจัยเพื่อหากลยุทธ์ในการพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียนที่หลากหลาย
  2. “การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้การเรียนรู้ด้วยโครงงานในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5” โดย J. A. Taylor and J. R. King (2011) – บทความนี้อธิบายถึงโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งครูใช้การเรียนรู้ด้วยโครงงานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์ผลกระทบของแนวทางนี้ต่อการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักเรียน
  3. “การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วย: กรณีศึกษาในโรงพยาบาล” โดย J. L. Smith, et al. (2013) – บทความนี้อธิบายถึงโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ได้ทำการวิจัยเพื่อหาแนวทางปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถานพยาบาล
  4. “การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการพัฒนาวิชาชีพในเขตการศึกษา” โดย A. M. Smith, et al. (2012) – บทความนี้อธิบายถึงโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งทีมนักการศึกษาได้ทำการวิจัยเพื่อระบุกลยุทธ์ในการปรับปรุงการพัฒนาวิชาชีพในเขตการศึกษา
  5. “การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดย J. R. Brown, et al. (2016) – บทความนี้อธิบายโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียน และวิเคราะห์ผลกระทบของแนวทางนี้ต่อการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักเรียน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)