คลังเก็บป้ายกำกับ: ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อ

บทนำการวิจัย

เขียนบทนำงานวิจัยอย่างไรให้ผู้อ่านสนใจงานวิจัยของคุณ

จะเขียนบทนำการวิจัยอย่างไรเพื่อให้ผู้อ่านสนใจงานวิจัยของคุณ

การเขียนบทนำการวิจัยที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับงานวิจัยใดๆ บทนำกำหนดบรรยากาศของบทความทั้งหมด และควรเขียนได้ดี ให้ข้อมูล และมีส่วนร่วม ในบทความนี้ เราจะพูดถึงองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เป็นบทนำการวิจัยที่ยอดเยี่ยม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเขียนบทความที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน

เริ่มต้นด้วยประโยคแรกที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน

ประโยคแรกของบทนำการวิจัยของคุณเป็นประโยคที่สำคัญที่สุด ควรเป็นประโยคแรกที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและดึงพวกเขาเข้าสู่กระดาษ ประโยคแรกอาจเป็นคำถาม คำพูด สถิติ หรือข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจ ควรเกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยของคุณและทำให้ผู้อ่านต้องการอ่านเพิ่มเติม

ให้ข้อมูลความเป็นมา

หลังจากจบประโยคแรกที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน คุณต้องให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ข้อมูลนี้ควรเกี่ยวข้องกับคำถามการวิจัยของคุณและช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของการวิจัยของคุณ นอกจากนี้ยังควรกระชับและตรงประเด็น

ระบุคำถามการวิจัยของคุณ

คำถามการวิจัยเป็นจุดสนใจหลักของเอกสารของคุณ ควรระบุไว้อย่างชัดเจนและรัดกุมในบทนำของคุณ คำถามการวิจัยควรเจาะจงและสามารถวัดผลได้ และควรระบุทิศทางที่ชัดเจนสำหรับการวิจัยของคุณ

จัดทำคำข้อโต้แย้งวิทยานิพนธ์

หลังจากระบุคำถามการวิจัยของคุณแล้ว คุณจะต้องจัดทำคำแถลงวิทยานิพนธ์ ข้อความวิทยานิพนธ์เป็นข้อโต้แย้งหลักของเอกสารของคุณ ควรเป็นข้อความที่ชัดเจนและรัดกุมซึ่งสรุปประเด็นหลักของการวิจัยของคุณ ข้อความวิทยานิพนธ์ควรวางไว้ที่ส่วนท้ายของบทนำ

ร่างกระดาษ

หลังจากได้ข้อสรุปสิ่งที่จะเขียนในบทนำแล้ว คุณควรระบุโครงร่างโดยย่อของบทนำ โครงร่างนี้ควรสรุปประเด็นหลักของแต่ละส่วนของกระดาษ ควรให้แนวทางที่ชัดเจนสำหรับผู้อ่านและช่วยให้พวกเขาเข้าใจโครงสร้างของกระดาษ

ใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับ

ภาษาที่คุณใช้ในบทนำงานวิจัยควรชัดเจนและกระชับ หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์แสงและคำศัพท์ทางเทคนิคที่ผู้อ่านของคุณอาจไม่คุ้นเคย ใช้ภาษาที่เรียบง่ายและเข้าใจง่ายเพื่อสื่อสารความคิดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำให้มันสั้น

บทนำการวิจัยควรกระชับและตรงประเด็น ไม่ควรยาวหรือสั้นเกินไป โดยทั่วไป บทนำควรอยู่ระหว่าง 5% ถึง 10% ของจำนวนคำทั้งหมดของบทความ ดังนั้น หากเอกสารของคุณมีความยาว 10,000 คำ คำนำของคุณควรอยู่ระหว่าง 500 ถึง 1,000 คำ

โดยสรุป บทนำการวิจัยที่ดีเป็นรากฐานของเอกสารการวิจัยที่ดี ควรเขียนได้ดี ให้ข้อมูล และมีส่วนร่วม เมื่อทำตามเคล็ดลับที่ระบุไว้ในบทความนี้ คุณจะเขียนบทนำการวิจัยที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและกำหนดแนวทางสำหรับบทความที่เหลือของคุณ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ความแตกต่างระหว่างโครงร่างวิจัยกับวิทยานิพนธ์

โครงร่างวิจัย วิทยานิพนธ์ คืออะไร เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

โครงร่างวิจัย คือ เอกสารที่แสดงเค้าโครงโครงการวิจัยที่คุณวางแผนจะดำเนินการ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยบทนำที่ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อ การทบทวนวรรณกรรมที่สรุปงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อนั้น ส่วนวิธีการที่อธิบายถึงวิธีที่คุณวางแผนจะทำการวิจัย และลำดับเวลาสำหรับการทำวิจัยให้เสร็จ โดยทั่วไปแล้วข้อเสนอการวิจัยจะถูกส่งไปยังหน่วยงานให้ทุนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อขอรับการสนับสนุนสำหรับการวิจัย

ในทางกลับกัน วิทยานิพนธ์เป็นเอกสารที่นำเสนองานวิจัยที่คุณได้ทำไปแล้ว โดยทั่วไปจะประกอบด้วยบทนำที่ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อ การทบทวนวรรณกรรมที่สรุปงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อนั้น ส่วนวิธีการที่อธิบายถึงวิธีดำเนินการวิจัย ส่วนผลลัพธ์ที่นำเสนอผลการวิจัย และบทสรุป ที่สรุปข้อค้นพบหลักและความหมายของการวิจัย โดยทั่วไปแล้ววิทยานิพนธ์จะถูกส่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โดยสรุป โครงร่างวิจัยคือแผนสำหรับการวิจัยที่คุณต้องการดำเนินการ ในขณะที่วิทยานิพนธ์คือรายงานการวิจัยที่คุณได้ทำไปแล้ว แม้ว่าข้อเสนอการวิจัยอาจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดหาเงินทุน แต่วิทยานิพนธ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมที่ผู้วิจัยเรียนมา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)