คลังเก็บป้ายกำกับ: ข้อมูลวารสารวิชาการ

การใช้งานฐานข้อมูล E-Databases เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ

การใช้งานฐานข้อมูล E-Journals เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ พร้อมแสดงฐานข้อมูลที่ใช้ค้นหา

มีฐานข้อมูล E-Journals มีหลายฐานข้อมูลที่ใช้ค้นหาผลงานทางวิชาการได้ 10 ตัวอย่าง ได้แก่

  1. JSTOR: เป็นห้องสมุดดิจิทัลที่ให้การเข้าถึงวารสารวิชาการ หนังสือ และแหล่งข้อมูลหลักที่หลากหลาย ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ ศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ JSTOR เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึงได้
  2. ProQuest เป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์สาขาต่างๆ ให้การเข้าถึงการวิจัยที่หลากหลายในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ProQuest เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึงได้
  3. Web of Science: เป็นฐานข้อมูลของการวิจัยเชิงวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะและมนุษยศาสตร์ ให้การเข้าถึงการวิจัยที่หลากหลายในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ Web of Science เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึงได้
  4. Scopus: เป็นฐานข้อมูลของการวิจัยเชิงวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะและมนุษยศาสตร์ ให้การเข้าถึงการวิจัยที่หลากหลายในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ Scopus เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึงได้
  5. Emerald: เป็นฐานข้อมูลของการวิจัยเชิงวิชาการในสาขาการจัดการ บรรณารักษศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ให้การเข้าถึงการวิจัยที่หลากหลายในสาขาเหล่านี้โดยเน้นที่การใช้งานจริง Emerald เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึงได้
  6. EBSCOhost: เป็นฐานข้อมูลของวารสารวิชาการ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ในสาขาต่างๆ ให้การเข้าถึงการวิจัยที่หลากหลายในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ EBSCOhost เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึงได้
  7. ScienceDirect: เป็นฐานข้อมูลของวารสารวิชาการ หนังสือ และผลงานอ้างอิงในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ให้การเข้าถึงการวิจัยที่หลากหลายในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคนิคต่างๆ รวมถึงวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ และอื่นๆ เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าใช้บริการได้
  8. Wiley Online Library: เป็นฐานข้อมูลของการวิจัยเชิงวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะและมนุษยศาสตร์ ให้การเข้าถึงการวิจัยที่หลากหลายในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ Wiley Online Library เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึงได้
  9. SpringerLink: เป็นฐานข้อมูลของหนังสือและวารสารทางวิทยาศาสตร์ เทคนิค และการแพทย์ ให้การเข้าถึงการวิจัยเชิงวิชาการที่หลากหลายในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคนิคต่างๆ รวมถึงวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ และอื่นๆ เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าใช้บริการได้
  10. Oxford Academic: เป็นฐานข้อมูลของวารสารวิชาการด้านศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์โดย Oxford University Press ให้การเข้าถึงวารสารหลายพันฉบับโดยเน้นที่เนื้อหาระดับการวิจัย เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าใช้บริการได้

ฐานข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้สามารถเข้าถึงวารสารวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์นับพันฉบับที่สามารถใช้ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการได้ โปรดทราบว่าฐานข้อมูลเหล่านี้บางส่วนอาจต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าถึงผ่านห้องสมุด

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)