คลังเก็บป้ายกำกับ: ควรกำหนดปัญหาหรือประเด็นให้ชัดเจน

เขียนวิจัยเชิงปฏิบัติการ

อยากเขียนวิจัยเชิงปฏิบัติการให้ดี ควรเริ่มอย่างไร

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นรูปแบบการวิจัยที่ดำเนินการโดยผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงหรือแก้ปัญหาเฉพาะ ซึ่งปกติจะดำเนินการเป็นวงจร โดยผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แล้วดำเนินการตามผลลัพธ์ที่ได้ หลักเกณฑ์สำหรับการเขียนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีดังนี้

  1. กำหนดปัญหาหรือประเด็นให้ชัดเจน: ควรกำหนดปัญหาหรือประเด็นให้ชัดเจนและควรเกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติหรือบริบทที่ดำเนินการวิจัย
  2. อธิบายคำถามการวิจัย: คำถามการวิจัยควรเฉพาะเจาะจงและควรเป็นแนวทางในกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
  3. อธิบายบริบทของการศึกษา: ควรอธิบายบริบทของการศึกษาอย่างละเอียด รวมถึงสถานที่ตั้ง ประชากร และข้อมูลภูมิหลังที่เกี่ยวข้อง
  4. อธิบายวิธีการวิจัย: ควรอธิบายวิธีการวิจัยโดยละเอียด รวมทั้งเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
  5. นำเสนอผลการศึกษา ควรนำเสนอผลการศึกษาอย่างชัดเจนและเป็นระเบียบ โดยใช้ตาราง ตัวเลข และกราฟตามความเหมาะสม
  6. อภิปรายความหมายของผลลัพธ์: ควรอภิปรายผลลัพธ์ในบริบทของคำถามการวิจัยและควรพิจารณาความหมายของผลลัพธ์
  7. คำแนะนำในการปฏิบัติ: จากผลการศึกษาควรจัดทำคำแนะนำในการปฏิบัติ
  8. สรุป: บทสรุปควรสรุปผลการวิจัยหลักและข้อเสนอแนะของการศึกษา
  9. การอ้างอิง: ควรรวมรายการอ้างอิงไว้ที่ส่วนท้ายของรายงาน

เมื่อปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ นักวิจัยสามารถเขียนรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจในหัวข้อดังกล่าว

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)