คลังเก็บป้ายกำกับ: ความจงรักภักดี

ตัวอย่างวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความจงรักภักดีของพนักงานเจน Z

ตัวอย่างวรรณกรรม หรือทฤษฎีที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ความจงรักภักดีกับบริษัทของพนักงานเจน Z

มีทฤษฎีและตัวอย่างวรรณกรรมมากมายที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความภักดีต่อบริษัทของพนักงาน Gen Z:

  1. ทฤษฎีสัญญาทางจิตวิทยาเสนอว่าพนักงานมีข้อตกลงที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกับนายจ้างซึ่งรวมถึงความคาดหวังและภาระผูกพันบางประการ ในบริบทของพนักงาน Gen Z ทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นว่าความภักดีต่อบริษัทอาจได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงการปฏิบัติตามความคาดหวังและภาระผูกพันเหล่านี้
  2. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมเสนอว่าพนักงานมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับนายจ้าง โดยพวกเขาแลกเปลี่ยนแรงงานเพื่อรับรางวัลในรูปแบบต่างๆ ในบริบทของพนักงาน Gen Z ทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นว่าความภักดีต่อบริษัทของพวกเขาอาจได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงความยุติธรรมและความสมดุลของการแลกเปลี่ยนนี้
  3. หนังสือ “The Future of Work: Attract New Talent, Build Better Leaders, and Create a Competitive Organization” โดย Jacob Morgan ให้ภาพรวมของลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไปและความคาดหวังของพนักงาน Gen Z หนังสือเล่มนี้แนะนำว่าบริษัทจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับค่านิยมและลำดับความสำคัญของพนักงาน Gen Z เพื่อดึงดูดและรักษาพวกเขาไว้
  4. หนังสือ “The Purpose Economy: How Your Desire for Impact, Personal Growth and Community Is Changing the World” โดย Aaron Hurst ให้ข้อมูลเชิงลึกว่า Gen Z มองหาจุดประสงค์และความหมายในงานของพวกเขาอย่างไร และบริษัทต่างๆ สามารถจัดเตรียมสิ่งนั้นเพื่อดึงดูดและ เก็บไว้
  5. หนังสือ “The Gen Z Effect: The Six Forces Shaping the Future of Business” โดย Tom Koulopoulos และ Dan Keldsen แนะนำว่าบริษัทจำเป็นต้องเข้าใจคุณค่าและพฤติกรรมของพนักงาน Gen Z เพื่อดึงดูดและรักษาพวกเขาไว้

โปรดทราบว่าทฤษฎีและตัวอย่างเหล่านี้ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด และเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจความภักดีต่อบริษัทของพนักงาน Gen Z นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าประสิทธิภาพของทฤษฎีและตัวอย่างเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบท บริษัท และพนักงาน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)