คลังเก็บป้ายกำกับ: ความสามารถในตนเอง

ทฤษฎีความสามารถในตนเอง

ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตน 

ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถแห่งตนหมายถึงแนวคิดที่ว่าบุคคลมีความเชื่อในความสามารถของตนในการปฏิบัติงานให้สำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายเป็นปัจจัยสำคัญต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์ของตน ตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง หรือมีความเชื่ออย่างแรงกล้าในความสามารถในการประสบความสำเร็จ มีแนวโน้มที่จะตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย ยืนหยัดในการเผชิญกับความพ่ายแพ้ และประสบความสำเร็จ

ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถแห่งตนได้รับการพัฒนาโดยนักจิตวิทยา อัลเบิร์ต แบนดูรา และมีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าบุคคลสร้างการรับรู้และความเชื่อของตนเองผ่านประสบการณ์และการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม Bandura กล่าวว่า บุคคลสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองได้โดยการแสวงหาทักษะและความรู้ใหม่ๆ การสังเกตผู้อื่นที่ประสบความสำเร็จ และประสบกับความสำเร็จด้วยตนเอง

ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนคือการตระหนักถึงความสำคัญของความเชื่อและความคาดหวังของแต่ละบุคคลในการกำหนดพฤติกรรมและผลลัพธ์ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงมักจะตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย ยืนหยัดเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้ และประสบความสำเร็จ

ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนคือการตระหนักรู้ถึงบทบาทที่ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมสามารถมีบทบาทในการสร้างสมรรถนะแห่งตนของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น อิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน บรรทัดฐานและค่านิยมทางวัฒนธรรม และสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ

โดยรวมแล้ว ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถแห่งตนเน้นความสำคัญของความเชื่อของแต่ละบุคคลในความสามารถของตนเองในการกำหนดพฤติกรรมและผลลัพธ์ และบทบาทที่ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมสามารถมีบทบาทในการสร้างความเชื่อเหล่านั้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)