คลังเก็บป้ายกำกับ: ความหมายที่เป็นไปได้

บทบาทของการอภิปรายในการจัดการความหมายที่เป็นไปได้และการประยุกต์ใช้การวิจัย

บทบาทของการอภิปรายในการจัดการกับความหมายที่เป็นไปได้และการประยุกต์ใช้ของการวิจัย

การอภิปรายมีบทบาทสำคัญในการระบุนัยที่อาจเกิดขึ้นและการประยุกต์ใช้ของการวิจัย การอภิปรายควรอธิบายว่าผลการวิจัยสามารถนำไปใช้หรือแปลไปสู่การปฏิบัติหรือนโยบายได้อย่างไร เพื่อระบุความหมายที่เป็นไปได้และการประยุกต์ใช้การวิจัย การอภิปรายควร:

1. อธิบายความเกี่ยวข้องของการศึกษากับความรู้ในวงกว้างหรือปัญหาหรือปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง

2. ระบุข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติหรือเชิงนโยบายที่เกิดจากการศึกษา

3. หารือเกี่ยวกับอุปสรรคหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติตามคำแนะนำหรือนำข้อค้นพบไปใช้

4. พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการศึกษาทั้งทางบวกและทางลบ

การอภิปรายช่วยแสดงให้เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องของการศึกษานอกเหนือจากบริบททางวิชาการ และแสดงให้เห็นว่าผลการวิจัยสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหรือนโยบายได้อย่างไร

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)