คลังเก็บป้ายกำกับ: ความแปรปรวนที่เท่ากัน

t-test dependent

การตีความ output spss เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ t-test dependent

หากคุณกำลังทำการวิเคราะห์ผลการวิจัยที่ต้องเปรียบเทียบสองวิธี คุณอาจสนใจทำการทดสอบค่า t-test dependent ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติที่ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มที่เกี่ยวข้องกัน บทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีตีความผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์ SPSS เพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบ t-test dependent

ทำความเข้าใจกับการทดสอบ t-test dependent

การทดสอบค่า t-test dependent หรือที่เรียกว่า paired t-test เป็นการทดสอบทางสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มที่เกี่ยวข้องกัน เรียกว่า “t-test dependent” เนื่องจากกลุ่มมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีข้อมูลของบุคคลกลุ่มเดียวกันก่อนและหลังการทดลองหรือการรักษา เพื่อระบุว่าการทดลองมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ที่วัดได้หรือไม่

สมมติฐานของการทดสอบ t-test dependent

ก่อนทำการทดสอบ t-test dependent สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าข้อมูลของคุณเป็นไปตามสมมติฐานบางประการ สมมติฐานเหล่านี้รวมถึง:

  1. ข้อมูลจะต้องมีการกระจายตามปกติ
  2. ความแปรปรวนของทั้งสองกลุ่มจะต้องเท่ากัน
  3. ข้อมูลจะต้องจับคู่หรือสัมพันธ์กัน

หากข้อมูลของคุณละเมิดสมมติฐานเหล่านี้ คุณอาจต้องใช้การทดสอบทางสถิติอื่นหรือแปลงข้อมูลของคุณให้เป็นไปตามสมมติฐาน

การตีความผลลัพธ์จาก SPSS

เมื่อคุณทำการทดสอบ t-test ใน SPSS คุณจะได้ผลลัพธ์ที่มีลักษณะดังนี้:

Paired Differences

Mean Std. Deviation Std. Error Mean

-2.667 3.055 .814

Paired T-Test

t df Sig. (2-tailed)

-3.280 9 .009

การทดสอบตัวอย่างที่จับคู่

ส่วนแรกของผลลัพธ์คือตารางทดสอบตัวอย่างที่จับคู่ ตารางนี้แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อผิดพลาดมาตรฐานของค่าเฉลี่ยสำหรับความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม ในตัวอย่างข้างต้น ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคือ -2.667

จับคู่ t-test dependent

ส่วนที่สองของเอาต์พุตคือตารางทดสอบการจับคู่ t-test dependent ตารางนี้แสดงค่า t องศาอิสระ (df) และระดับนัยสำคัญ (Sig.) สำหรับการทดสอบค่า t ในตัวอย่างข้างต้น ค่า t คือ -3.280, df คือ 9 และระดับนัยสำคัญคือ .009

ในการตรวจสอบว่าผลลัพธ์มีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ คุณต้องเปรียบเทียบค่า p (Sig.) กับระดับนัยสำคัญที่ .05 หากค่า p น้อยกว่า .05 ผลลัพธ์จะถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ ในตัวอย่างข้างต้น ค่า p คือ .009 ซึ่งน้อยกว่า .05 ดังนั้นผลลัพธ์จึงมีนัยสำคัญทางสถิติ

บทสรุป

โดยสรุป การตีความผลลัพธ์ของการทดสอบ t-test dependent ใน SPSS จำเป็นต้องมีความเข้าใจในสมมติฐานของการทดสอบและวิธีอ่านตารางผลลัพธ์ สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าข้อมูลของคุณตรงตามสมมติฐานก่อนทำการทดสอบ และเปรียบเทียบค่า p กับระดับนัยสำคัญเพื่อพิจารณาว่าผลลัพธ์มีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)