คลังเก็บป้ายกำกับ: ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อันดับของ Spearman

การทดสอบแบบไม่กำหนดพารามิเตอร์

การอธิบายการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ในระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

ที่บริษัทวิจัยของเรา เราเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้วิธีการทดสอบต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผลการวิจัยของเราถูกต้องและเชื่อถือได้ วิธีการหนึ่งที่เรามักใช้คือการทดสอบแบบไม่มีพารามิเตอร์ในการวิจัยเชิงปริมาณ ในบทความนี้ เราจะสำรวจแนวคิดของการทดสอบแบบไม่กำหนดพารามิเตอร์และความสำคัญในระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

การทดสอบแบบไม่กำหนดพารามิเตอร์ในการวิจัยเชิงปริมาณคืออะไร?

การทดสอบแบบไม่กำหนดพารามิเตอร์เป็นวิธีการทดสอบทางสถิติที่ไม่ถือว่าการแจกแจงเฉพาะสำหรับประชากรที่สุ่มตัวอย่างมา กล่าวอีกนัยหนึ่ง การทดสอบแบบไม่กำหนดพารามิเตอร์ไม่จำเป็นต้องมีสมมติฐานเกี่ยวกับความเป็นปกติหรือคุณสมบัติทางสถิติอื่นๆ ของข้อมูล แต่จะใช้การทดสอบทางสถิติที่ไม่ได้ตั้งสมมติฐานใดๆ เกี่ยวกับการแจกแจงพื้นฐานของข้อมูล

เหตุใดจึงใช้การทดสอบแบบไม่กำหนดพารามิเตอร์ในการวิจัยเชิงปริมาณ

การใช้การทดสอบแบบไม่กำหนดพารามิเตอร์ในการวิจัยเชิงปริมาณมีข้อดีหลายประการ ประการแรก ช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้สมมติฐานใด ๆ เกี่ยวกับการกระจายตัวของประชากร สิ่งนี้ทำให้มีประโยชน์ในสถานการณ์ที่ไม่ทราบการกระจายของประชากรหรือยากที่จะระบุ

ประการที่สอง การทดสอบแบบไม่กำหนดพารามิเตอร์จะมีประโยชน์เมื่อต้องจัดการกับตัวอย่างขนาดเล็ก ซึ่งสมมติฐานของความปกติอาจไม่เกิดขึ้น ในกรณีเช่นนี้ การใช้การทดสอบแบบไม่กำหนดพารามิเตอร์สามารถให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น และหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะได้ข้อสรุปที่ผิดพลาด

ประการที่สาม การทดสอบแบบไม่กำหนดพารามิเตอร์มีประโยชน์เมื่อต้องจัดการกับข้อมูลที่บิดเบี้ยวหรือค่าผิดปกติ การทดสอบทางสถิติแบบดั้งเดิม เช่น การทดสอบค่า t และ ANOVA จะถือว่าข้อมูลมีการกระจายตามปกติ และอาจสร้างผลลัพธ์ที่ทำให้เข้าใจผิดได้หากข้อมูลมีความเอียงหรือมีค่าผิดปกติ การทดสอบแบบไม่กำหนดพารามิเตอร์ เช่น การทดสอบอันดับผลรวมของ Wilcoxon หรือการทดสอบ Kruskal-Wallis นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าและให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำแม้ในกรณีที่มีข้อมูลเบ้หรือค่าผิดปกติ

ตัวอย่างการทดสอบแบบไม่กำหนดพารามิเตอร์ในการวิจัยเชิงปริมาณ

มีการทดสอบแบบไม่กำหนดพารามิเตอร์หลายอย่างที่สามารถใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณได้ นี่คือตัวอย่างบางส่วน:

  • การทดสอบผลรวมอันดับ Wilcoxon: การทดสอบนี้ใช้เพื่อเปรียบเทียบตัวอย่างอิสระสองตัวอย่างเพื่อตรวจสอบว่ามาจากประชากรเดียวกันหรือไม่ เป็นทางเลือกที่ไม่ใช่พารามิเตอร์สำหรับการทดสอบค่า t สองตัวอย่าง
  • การทดสอบ Kruskal-Wallis: การทดสอบนี้ใช้เพื่อเปรียบเทียบตัวอย่างอิสระมากกว่าสองตัวอย่างเพื่อตรวจสอบว่ามาจากประชากรกลุ่มเดียวกันหรือไม่ เป็นทางเลือกที่ไม่ใช่พารามิเตอร์สำหรับ ANOVA
  • การทดสอบ Mann-Whitney U: การทดสอบนี้ใช้เพื่อเปรียบเทียบตัวอย่างอิสระสองตัวอย่างเพื่อตรวจสอบว่ามาจากประชากรเดียวกันหรือไม่ เป็นทางเลือกที่ไม่ใช่พารามิเตอร์สำหรับการทดสอบค่า t สองตัวอย่าง
  • ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อันดับของสเปียร์แมน: การทดสอบนี้ใช้เพื่อระบุว่ามีความสัมพันธ์แบบโมโนโทนิกระหว่างตัวแปรสองตัวหรือไม่ เป็นทางเลือกที่ไม่ใช่พารามิเตอร์สำหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

บทสรุป

โดยสรุป การทดสอบแบบไม่กำหนดพารามิเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีค่าในระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในการวิเคราะห์ข้อมูล มีประโยชน์เมื่อต้องจัดการกับตัวอย่างขนาดเล็กหรือข้อมูลที่บิดเบี้ยว และสามารถสร้างผลลัพธ์ที่แม่นยำแม้ในกรณีที่มีค่าผิดปกติ ด้วยการใช้การทดสอบแบบไม่กำหนดพารามิเตอร์ เราสามารถรับรองความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยของเรา และทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลของเราอย่างมีข้อมูลมากขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)