คลังเก็บป้ายกำกับ: ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง

สถิติ Path analysis

ผู้วิจัยจะใช้สถิติ Path analysis  อย่างไร

การวิเคราะห์เส้นทาง หรือ สถิติ Path analysis เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมระหว่างชุดของตัวแปร โดยทั่วไปจะใช้ในการวิจัยความพึงพอใจของพนักงานเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนักงาน

ตัวอย่างเช่น นักวิจัยอาจใช้การวิเคราะห์เส้นทางเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานของพนักงาน ความผูกพันของพนักงาน และความผูกพันต่อองค์กร ผู้วิจัยจะใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการวิเคราะห์เส้นทาง:

  1. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในงานของพนักงาน ความผูกพันของพนักงาน และความผูกพันต่อองค์กรจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานในองค์กร
  2. ผู้วิจัยใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ เช่น AMOS หรือ Mplus เพื่อระบุแผนภาพเส้นทางที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ แผนภาพเส้นทางประกอบด้วยลูกศรที่แสดงถึงทิศทางของสาเหตุระหว่างตัวแปรต่างๆ
  3. ผู้วิจัยประเมินแบบจำลองโดยใช้ข้อมูลตัวอย่าง จากนั้นประเมินแบบจำลองโดยใช้ดัชนีความพอดีต่างๆ เช่น Chi-square, CFI, RMSEA และ SRMR
  4. ผู้วิจัยตีความผลลัพธ์ของแบบจำลอง รวมถึงค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง ซึ่งแสดงถึงทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ
  5. ผู้วิจัยสามารถใช้ข้อค้นพบของการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อระบุความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความพึงพอใจในงานของพนักงาน ความผูกพันของพนักงาน และความผูกพันต่อองค์กรในองค์กร และให้คำแนะนำสำหรับการปรับปรุงทัศนคติและพฤติกรรมเหล่านี้ตามข้อค้นพบเหล่านี้

โปรดทราบว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของวิธีที่นักวิจัยอาจใช้การวิเคราะห์เส้นทางในการวิจัยความพึงพอใจของพนักงาน และการคำนวณและการตีความที่เฉพาะเจาะจงจะขึ้นอยู่กับข้อมูลและซอฟต์แวร์ทางสถิติที่ใช้ นอกจากนี้ การวิเคราะห์เส้นทางเป็นเพียงหนึ่งในเทคนิคทางสถิติมากมายที่สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยความพึงพอใจของพนักงาน และเทคนิคที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยเฉพาะและข้อมูลที่กำลังวิเคราะห์

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)