คลังเก็บป้ายกำกับ: งานวิจัยก่อนเผยแพร่

การตรวจสอบคุณภาพของบทความด้วย Peer review

การตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) เป็นอย่างไร

คุณภาพของบทความได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบร่วมกันผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ การทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นกระบวนการที่ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเดียวกับผู้เขียนประเมินคุณภาพของงานวิจัยก่อนที่จะเผยแพร่ ต่อไปนี้เป็นวิธีการบางอย่างที่ผู้ตรวจสอบร่วมกันตรวจสอบคุณภาพของบทความ:

  1. การตรวจทานเนื้อหา: ผู้ตรวจทานร่วมกันจะตรวจสอบเนื้อหาของบทความเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นต้นฉบับ มีความเกี่ยวข้อง และมีส่วนสนับสนุนที่มีคุณค่าในสาขานี้ พวกเขายังจะประเมินคุณภาพของวิธีการวิจัยที่ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล และข้อสรุปที่ได้
  2. การตรวจสอบข้อเท็จจริง: ผู้วิจารณ์จะตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นำเสนอในบทความ พวกเขาจะตรวจสอบว่าแหล่งข้อมูลที่ใช้นั้นเชื่อถือได้และนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
  3. รูปแบบการเขียน: ผู้วิจารณ์จะตรวจสอบรูปแบบการเขียนของบทความเพื่อให้แน่ใจว่ามีความชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย พวกเขาจะตรวจสอบด้วยว่าบทความมีการจัดระเบียบอย่างดีและข้อโต้แย้งมีเหตุผล
  4. การจัดรูปแบบ: ผู้วิจารณ์จะตรวจสอบว่าบทความเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการจัดรูปแบบของวารสาร รวมถึงการใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม
  5. จริยธรรม: ผู้วิจารณ์จะตรวจสอบว่าการวิจัยได้ดำเนินการอย่างมีจริยธรรมและปฏิบัติตามแนวทางและข้อบังคับที่กำหนดโดยสถาบันและองค์กรวิชาชีพในสาขานั้น
  6. ความหมายของงานวิจัยก่อนเผยแพร่: ผู้ตรวจสอบร่วมกันจะตรวจสอบความหมายของการวิจัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในสนามและสังคม

โดยสรุป Peer review คือกระบวนการที่ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเดียวกับผู้เขียนประเมินคุณภาพของงานวิจัย โดยตรวจสอบเนื้อหา ตรวจสอบข้อเท็จจริง รูปแบบการเขียน รูปแบบ จริยธรรม และความหมายของงานวิจัยก่อนเผยแพร่

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)