คลังเก็บป้ายกำกับ: ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

ทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อ

ทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อ 

ทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อหมายถึงแนวคิดและการปฏิบัติที่ใช้ในการอธิบายและทำความเข้าใจวิธีที่บุคคลมีส่วนร่วมและทำความเข้าใจกับข้อความและเทคโนโลยีของสื่อ ทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อเกี่ยวข้องกับวิธีที่ผู้คนตีความ วิเคราะห์ และประเมินข้อความสื่อ และวิธีที่ข้อความสื่อสามารถกำหนดการรับรู้และพฤติกรรมส่วนบุคคลและส่วนรวม

ทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อได้รับการพัฒนาและขัดเกลาโดยนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ เช่น การสื่อสาร การศึกษาสื่อ และการศึกษา มีแนวทางต่างๆ มากมายสำหรับทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อ และมักเน้นไปที่แง่มุมต่างๆ ของการรู้เท่าทันสื่อ เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ การเป็นตัวแทนสื่อ และการผลิตสื่อ

ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อคือการรับรู้ถึงอิทธิพลของข่าวสารทางสื่อที่มีต่อการรับรู้และพฤติกรรมของบุคคลและส่วนรวม ซึ่งรวมถึงบทบาทของสื่อในการสร้างทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยม ตลอดจนวิธีที่สื่อสามารถกำหนดบรรทัดฐานและความคาดหวังทางสังคม

ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อคือการตระหนักรู้ถึงบทบาทที่ปัจเจกบุคคลและปัจจัยเชิงบริบทสามารถมีบทบาทในการสร้างความรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งอาจรวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ การศึกษา และประสบการณ์ ตลอดจนอิทธิพลทางวัฒนธรรมและสังคม

โดยรวมแล้ว ทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อพยายามที่จะเข้าใจวิธีการที่แต่ละบุคคลมีส่วนร่วมและทำความเข้าใจกับข้อความและเทคโนโลยีของสื่อ และวิธีที่ข้อความของสื่อสามารถกำหนดการรับรู้และพฤติกรรมส่วนบุคคลและส่วนรวม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)