คลังเก็บป้ายกำกับ: ประเมินความพอดีของโมเดล

ทำอย่างไรให้เกิด Model Fit

เมื่อรันโปรแกรมแล้ว จะทำอย่างไรให้เกิด Model Fit

การทำให้เกิด Model Fit ที่เหมาะสมเมื่อเรียกใช้โปรแกรม SEM เป็นกระบวนการหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องดังนี้:

  1. การสร้างกรอบทางทฤษฎี: ก่อนที่จะเรียกใช้โปรแกรม SEM สิ่งสำคัญคือต้องมีกรอบทางทฤษฎีที่ชัดเจนสำหรับแบบจำลองที่คุณต้องการทดสอบ กรอบนี้ควรระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจำลองและสมมติฐานที่คุณต้องการทดสอบ
  2. การตรวจสอบสมมติฐาน: ก่อนเรียกใช้โปรแกรม SEM สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบสมมติฐานของแบบจำลอง เช่น ค่าปกติหลายตัวแปร ความเป็นเส้นตรง และความเป็นอิสระของข้อผิดพลาด สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าการอนุมานจากแบบจำลองนั้นถูกต้องและเชื่อถือได้
  3. การระบุโมเดล: เมื่อตรงตามสมมติฐานแล้ว คุณสามารถเริ่มระบุโมเดลได้โดยเลือกโปรแกรม SEM ที่เหมาะสมและป้อนข้อมูล
  4. การประมาณค่าแบบจำลอง: เมื่อระบุแบบจำลองแล้ว จะมีการประมาณโดยใช้หนึ่งในวิธีการประมาณที่มีอยู่ เช่น ความน่าจะเป็นสูงสุด หรือกำลังสองน้อยที่สุดถ่วงน้ำหนัก
  5. การประเมินโมเดล: เมื่อประมาณโมเดลแล้ว คุณสามารถประเมินความพอดีของโมเดลกับข้อมูลได้โดยใช้สถิติความพอดีต่างๆ สถิติความพอดีคือการวัดว่าโมเดลเหมาะสมกับข้อมูลเพียงใด และรวมถึง Chi-Square, CFI, RMSEA, SRMR และดัชนีอื่นๆ
  6. การแก้ไขโมเดล: หากโมเดลไม่พอดีกับข้อมูล คุณอาจต้องทำการแก้ไขโมเดลโดยการเพิ่มหรือลบตัวแปร การประมาณค่าเส้นทางเพิ่มเติม หรือใช้วิธีการประมาณค่าทางเลือก
  7. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง: เมื่อคุณได้รับความเหมาะสมของแบบจำลองในระดับที่น่าพอใจแล้ว คุณต้องตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองโดยการทดสอบกับข้อมูลใหม่ หรือโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับแบบจำลองอื่นหรือเกณฑ์ภายนอก

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)