คลังเก็บป้ายกำกับ: ผลกระทบโดยตรง (DE)

การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ SEM

การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ ในการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM)

ในการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุเป็นเทคนิคที่ใช้ในการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและเพื่อพิจารณาว่าความสัมพันธ์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อกันและกันอย่างไร SEM ช่วยให้นักวิจัยสามารถทดสอบความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างตัวแปร รวมถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแฝงหลายตัว

ในการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมักถูกอธิบายในรูปของผลกระทบโดยตรง (DE) ผลกระทบทางอ้อม (IE) และผลกระทบทั้งหมด (TE)

  • ผลกระทบโดยตรง (DE) หมายถึง ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างตัวแปรสองตัว โดยที่การมีหรือไม่มีตัวแปรหนึ่งจะมีผลโดยตรงและทันทีต่ออีกตัวแปรหนึ่ง
  • ผลกระทบทางอ้อม (IE) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีตัวแปรอื่นตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป ตัวอย่างเช่น ถ้าตัวแปร A เกี่ยวข้องกับตัวแปร B ถึงตัวแปร C ความสัมพันธ์ระหว่าง A และ B จะเป็นผลกระทบทางอ้อม
  • ผลกระทบโดยรวม (TE) หมายถึง ผลกระทบโดยรวมของตัวแปรหนึ่งต่ออีกตัวแปรหนึ่ง รวมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

ใน SEM สามารถใช้การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุเพื่อระบุผลกระทบทางตรง ทางอ้อม และผลรวมระหว่างตัวแปรต่างๆ และเพื่อทำความเข้าใจว่าความสัมพันธ์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อกันและกันอย่างไร สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับนักวิจัยที่กำลังพยายามทำความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างตัวแปรและวิธีที่พวกมันอาจมีอิทธิพลต่อกันและกัน

ทำอย่างไรถึงจะแสดงค่า ของ DE, IE และ TE ใน LISREL?

ในแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) ผลกระทบโดยตรง (DE) ผลกระทบทางอ้อม (IE) และผลกระทบทั้งหมด (TE) อ้างถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและความสัมพันธ์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อกันและกันอย่างไร ใน SEM ผลกระทบเหล่านี้สามารถประเมินและทดสอบได้โดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ เช่น LISREL

ในการรับค่าของ DE, IE และ TE ใน LISREL คุณจะต้องระบุโมเดลที่มีตัวแปรและความสัมพันธ์ที่คุณสนใจ เมื่อคุณกำหนดโมเดลแล้ว คุณสามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลโดยใช้การประมาณความเป็นไปได้สูงสุด (MLE) และประเมินความพอดีของโมเดลกับข้อมูล

ในการประมาณ DE, IE และ TE ใน LISREL คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. นำเข้าชุดข้อมูลของคุณไปยัง LISREL โดยเลือกเมนู “File” จากนั้นคลิกที่ “Import Data”
  2. กำหนดโมเดลที่คุณต้องการทดสอบโดยระบุตัวแปรสังเกต ตัวแปรแฝง และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านั้น สามารถทำได้โดยใช้เมนู “Model”
  3. ประเมินค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองโดยใช้การประมาณความเป็นไปได้สูงสุด (MLE) สามารถทำได้โดยเลือกเมนู “Estimation” และคลิก “Maximum Likelihood”
  4. ประเมินความพอดีของโมเดลกับข้อมูลโดยใช้สถิติความพอดีต่างๆ และการวัดความพอดีของโมเดล สามารถเข้าถึงได้ผ่านเมนู “Evaluation”
  5. ทดสอบนัยสำคัญทางสถิติของแบบจำลองและพารามิเตอร์โดยใช้การทดสอบสมมติฐานและการทดสอบทางสถิติต่างๆ สิ่งเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านเมนู “การทดสอบ”
  6. ตีความผลการวิเคราะห์และระบุค่าของ DE, IE และ TE คุณสามารถเข้าถึงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ผ่านเมนู “Results”

โดยรวมแล้ว LISREL เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถใช้เพื่อประเมินและทดสอบ DE, IE และ TE ในแบบจำลอง SEM มีเครื่องมือและฟีเจอร์มากมายที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเมนูต่างๆ ในโปรแกรม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)