คลังเก็บป้ายกำกับ: ภาครัฐ

ทฤษฎีการจัดการภาครัฐ

ทฤษฎีการบริหารองค์การในระบบราชการ 

ระบบราชการเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการองค์กรที่ขึ้นอยู่กับชุดของกฎ ขั้นตอน และความสัมพันธ์ของอำนาจตามลำดับชั้น มีลักษณะเป็นการแบ่งงานที่ชัดเจนโดยพนักงานแต่ละคนมีบทบาทและความรับผิดชอบเฉพาะภายในองค์กร

ในทฤษฎีระบบราชการของการจัดการองค์กร องค์กรถูกมองว่าเป็นระบบที่มีเหตุผลและมีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สิ่งนี้ทำได้โดยการใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานและการรวมศูนย์อำนาจในการตัดสินใจ ซึ่งช่วยให้มั่นใจในความสอดคล้องและคาดการณ์ได้ในการดำเนินงานขององค์กร

หลักการสำคัญประการหนึ่งของระบบราชการคือการแยกบทบาทส่วนบุคคลและบทบาทหน้าที่ โดยพนักงานคาดหวังให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนขององค์กรโดยไม่คำนึงถึงความเชื่อหรือความคิดเห็นส่วนบุคคล สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจเป็นไปอย่างเป็นกลางและขึ้นอยู่กับผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร

โดยรวมแล้ว ทฤษฎีระบบราชการของการจัดการองค์กรมีพื้นฐานมาจากแนวคิดขององค์กรที่มีเหตุมีผลและมีประสิทธิภาพซึ่งอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของอำนาจตามลำดับชั้น ได้รับการออกแบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานและการรวมศูนย์อำนาจในการตัดสินใจ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)