ป้ายกำกับ: มีความสัมพันธ์เชิงลบ

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ซึ่งเขียนแทนด้วย “r” เป็นการวัดทิศทางของความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรสองตัว ค่าสัมประสิทธิ์อยู่ร

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!