ป้ายกำกับ: ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของแบรนด์

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ในการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือโครงการ เป็นเครื่องมือ

Brand Association หรือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแบรนด์ เป็นกระบวนการประเมินความสัมพันธ์ที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิจัยเ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!