คลังเก็บป้ายกำกับ: วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

ทฤษฎีปัจจัยทางการตลาด

ทฤษฎีปัจจัยทางการตลาด

ทฤษฎีปัจจัยทางการตลาดเป็นแนวคิดทางการตลาดที่เสนอว่าความสำเร็จหรือควาล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ทางตลาดถูกกำหนดโดยปัจจัยหลายอย่างรวมกัน รวมถึงคุณลักษณะแลคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายที่จำหน่าย และความพยายามทางการตลาดที่ใช้ เพื่อส่งเสริมปัจจัยเหล่านี้หรือที่เรียกว่า “4 Ps” ของการตลาด (ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่งเสริมการขาย) มีความสัมพันธ์กันและสามารถมีอิทธิพลต่อกันและกันได้ 

ยกตัวอย่างเช่น ราคาของผลิตภัณฑ์อาจได้รับอิทธิพลจากคุณสมบัติและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความพยายามทางการตลาดที่ใช้ในการโปรโมตผลิตภัณฑ์ ในทำนองเดียวกันช่องทางการจัดจำหน่ายที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาจได้รับอิทธิพลจากราคาและความพยายามทางการตลาดที่ใช้ในการโปรโมต และทฤษฎีปัจจัยทางการตลาดมีส่วนในการแนะนำว่านักการตลาดควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดอย่างรอบคอบเมื่อพัฒนาและใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสของความสำเร็จในการตลาด

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)