คลังเก็บป้ายกำกับ: วิจัยทางการบัญชี

ข้อเสนอการวิจัยด้านบัญชี

ข้อเสนอการวิจัยทางด้านบัญชีทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวสำหรับการเดินทางวิจัยของคุณ โดยสรุปสิ่งที่คุณตั้งใจจะศึกษาและวิธีที่คุณวางแผนจะทำ ในบทความนี้ เราจะสำรวจองค์ประกอบสำคัญของข้อเสนอการวิจัยทางด้านบัญชีที่มีโครงสร้างดี ให้คำแนะนำในการสร้างข้อเสนอที่แข็งแกร่ง และเสนอตัวอย่างในชีวิตจริงเพื่อแสดงกระบวนการ

องค์ประกอบของข้อเสนอการวิจัยทางด้านบัญชี

ข้อเสนอการวิจัยเป็นเอกสารที่ใช้ในการนำเสนอแนวคิดและแผนการดำเนินงานวิจัยเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอการวิจัยที่ดีควรมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิสามารถประเมินความเป็นไปได้และประโยชน์ของงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของข้อเสนอการวิจัยทางด้านบัญชีโดยทั่วไป ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 • ชื่อเรื่องและคำถามวิจัย ควรมีความชัดเจนและกระชับ ซึ่งสะท้อนถึงจุดสนใจหลักของการวิจัย มักแนะนำให้ตั้งชื่อหัวข้อเป็นคำถาม ซึ่งช่วยในการกำหนดขอบเขตของการวิจัย
 • ทบทวนวรรณกรรม ควรกล่าวถึงทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อจำกัดของผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยอธิบายว่าทฤษฎีและแนวคิดเหล่านั้นสามารถอธิบายปัญหาการวิจัยได้อย่างไร ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมีประเด็นใดบ้างที่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย และมีข้อจำกัดใดบ้างที่งานวิจัยนี้ควรพิจารณา และระบุช่องว่างที่การวิจัยของคุณสามารถมีส่วนร่วมที่มีความหมายได้
 • วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย การระบุวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างชัดเจน แสดงถึงสิ่งที่มุ่งหวังที่จะบรรลุ นอกจากนี้ ให้กำหนดสมมติฐานที่ทดสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยของคุณและอนุญาตให้มีการทดสอบเชิงประจักษ์
 • ระเบียบวิธี อธิบายถึงวิธีการวิจัยที่จะใช้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอธิบายว่าวิธีการวิจัยนั้นเหมาะสมกับปัญหาการวิจัยอย่างไร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัยนั้นเป็นอย่างไร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นมีความเหมาะสมและเชื่อถือได้อย่างไร และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นมีความเหมาะสมกับข้อมูลอย่างไร
 • ข้อพิจารณาทางจริยธรรม จัดการข้อกังวลด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของคุณ เช่น ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ และการแจ้งความยินยอม ส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อการวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบ
 • ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังหรือผลการวิจัยของคุณ คุณคาดหวังข้อมูลเชิงลึกหรือการสนับสนุนอะไรบ้าง?

ในการเขียนข้อเสนอการวิจัยทางด้านบัญชี ควรคำนึงถึงหลักการสำคัญต่างๆ ดังนี้

 • ความชัดเจน ข้อเสนอการวิจัยควรเขียนให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถสื่อถึงวัตถุประสงค์และเนื้อหาของงานวิจัยได้อย่างครบถ้วน
 • ความกระชับ ข้อเสนอการวิจัยควรกระชับ ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ และหลีกเลี่ยงการเขียนซ้ำซ้อน
 • ความน่าเชื่อถือ ข้อเสนอการวิจัยควรอ้างอิงจากเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 • ความเป็นไปได้ ข้อเสนอการวิจัยควรมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และสามารถดำเนินการวิจัยให้สำเร็จลุล่วงได้

ในการเขียนข้อเสนอการวิจัยควรใช้ภาษาที่ชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย ควรอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างถูกต้อง และควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งให้อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจทาน

ข้อเสนอการวิจัยที่ดีจะช่วยให้งานวิจัยดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น นักศึกษาหรือนักวิจัยควรให้ความสำคัญในการเขียนข้อเสนอการวิจัย

ตัวอย่างข้อเสนอการวิจัยทางด้านบัญชี

“ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการผลิตกับการใช้ข้อมูลทางบัญชีในบริษัทอุตสาหกรรม”

บทนำ: ประสิทธิภาพการผลิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อบริหารการผลิตสามารถช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการผลิตกับการใช้ข้อมูลทางบัญชีในบริษัทอุตสาหกรรม

ขอบเขตของการวิจัย: จำกัดเฉพาะบริษัทอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมมติฐานการวิจัย: การใช้ข้อมูลทางบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการผลิต

ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง: ได้แก่ ทฤษฎีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทฤษฎีการบริหารต้นทุน และทฤษฎีการบริหารการผลิต

ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การใช้ข้อมูลทางบัญชีสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้ ตัวอย่างเช่น การศึกษาของ สมพงษ์ ศรีหะวงศ์ (2560) พบว่า การใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้

ข้อจำกัดของผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การศึกษาส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น

ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัยคือ บริษัทอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 200 บริษัท

การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย

ประโยชน์ของการวิจัย: ผลการวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้บริหารบริษัทอุตสาหกรรมเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการผลิตกับการใช้ข้อมูลทางบัญชี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของบริษัท

เอกสารอ้างอิง

สมพงษ์ ศรีหะวงศ์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชีกับประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการ, 27(2), 1-10.

บทสรุป

ข้อเสนอการวิจัยข้างต้นเป็นตัวอย่างการวิจัยทางด้านบัญชีที่ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ในบทความข้างต้น โดยนักศึกษาหรือนักวิจัยสามารถปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆ ของข้อเสนอการวิจัยให้เหมาะสมกับหัวข้อวิจัยและวัตถุประสงค์ของตนเอง

ประโยชน์ของการวิจัยด้านบัญชี

ด้านบัญชีมีบทบาทสำคัญในโลกของธุรกิจ มักเรียกกันว่าเป็นภาษาของธุรกิจ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีโครงสร้างและเป็นระบบในการบันทึก วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลทางการเงิน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การวิจัยด้านด้านบัญชีได้รับความสำคัญอย่างมาก ซึ่งมีส่วนช่วยในการเติบโตและการพัฒนาของธุรกิจและวิชาชีพบัญชีโดยรวม ในบทความนี้ เราจะสำรวจประโยชน์ของการวิจัยด้านด้านบัญชี โดยเน้นถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจ ประสิทธิภาพทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนวัตกรรมในสาขานี้

บทบาทของด้านบัญชีในธุรกิจ

 • ด้านบัญชีเป็นภาษาของธุรกิจ

ด้านบัญชีทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่เป็นสากล ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางการเงินจะถูกนำเสนอในลักษณะที่สอดคล้องกันและเข้าใจได้ โดยให้กรอบการทำงานสำหรับการรายงานกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสถานะทางการเงินของบริษัท

 • ความสำคัญของบันทึกทางการเงินที่ถูกต้อง

บันทึกทางการเงินที่ถูกต้องเป็นรากฐานของด้านบัญชี ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามธุรกรรมทางการเงิน ติดตามผลการดำเนินงาน และตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับอนาคตของพวกเขา

ประเภทของงานวิจัยทางด้านบัญชี

การวิจัยทางด้านบัญชีอาจมีหลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบมีวัตถุประสงค์เฉพาะ

 • การวิจัยเชิงพรรณนา

การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของปัญหาหรือปรากฏการณ์ทางบัญชีที่เฉพาะเจาะจง ช่วยในการทำความเข้าใจสถานะปัจจุบันของแนวทางปฏิบัติทางบัญชี

 • การวิจัยเชิงวิเคราะห์

การวิจัยเชิงวิเคราะห์จะเจาะลึกยิ่งขึ้น โดยพยายามอธิบายว่าเหตุใดแนวทางปฏิบัติทางด้านบัญชีบางประการจึงมีอยู่และอะไรเป็นแรงผลักดันให้ปฏิบัติดังกล่าว มักเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและแนวโน้มเชิงลึก

 • การวิจัยเชิงทดลอง

การวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวข้องกับการออกแบบการทดลองที่มีการควบคุมเพื่อทดสอบสมมติฐานในสาขาด้านบัญชี ช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุสาเหตุและเข้าใจผลกระทบของตัวแปรต่างๆ

สาขาวิชาวิจัยที่สำคัญในด้านบัญชี

การวิจัยทางด้านบัญชีมีมากมายและครอบคลุมประเด็นสำคัญหลายประการ

 • บัญชีการเงิน

ด้านบัญชีการเงินมุ่งเน้นไปที่การจัดเตรียมงบการเงินที่ใช้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น นักลงทุน เจ้าหนี้ และหน่วยงานกำกับดูแล

 • ด้านบัญชีการจัดการ

ด้านบัญชีการจัดการมุ่งเน้นไปที่การให้ข้อมูลและการวิเคราะห์แก่การจัดการภายในเพื่อทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

 • การตรวจสอบ

การวิจัยการตรวจสอบจะตรวจสอบกระบวนการและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานทางการเงิน

 • การจัดเก็บภาษี

การวิจัยด้านภาษีสำรวจความซับซ้อนของกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษี ช่วยให้บุคคลและธุรกิจปรับกลยุทธ์ด้านภาษีของตนให้เหมาะสม

ประโยชน์ของการวิจัยทางบัญชี

 • การตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

การวิจัยด้านด้านบัญชีให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการประเมินความเป็นไปได้ของการลงทุนหรือการกำหนดกลยุทธ์การกำหนดราคาที่ดีที่สุด การวิจัยช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจได้รับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงิน

การวิจัยทางบัญชีที่มีประสิทธิผลสามารถนำไปสู่ประสิทธิภาพทางการเงินที่ดีขึ้น ด้วยการระบุความไร้ประสิทธิภาพ โอกาสในการประหยัดต้นทุน และกลยุทธ์การเพิ่มรายได้ ธุรกิจต่างๆ จึงสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้

 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ในยุคแห่งกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น การวิจัยทางบัญชีช่วยให้องค์กรต่างๆ ยังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบ การทำความเข้าใจและการนำมาตรฐานและกฎระเบียบทางด้านบัญชีไปใช้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมาย

 • นวัตกรรมในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี

การวิจัยได้ขยายขอบเขตของแนวปฏิบัติทางด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีด้านบัญชี วิธีการ และมาตรฐาน ทำให้วิชาชีพมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ความท้าทายในการวิจัยด้านบัญชี

แม้ว่าการวิจัยทางด้านบัญชีจะมีประโยชน์อย่างมาก แต่ก็มีความท้าทายด้วยเช่นกัน

 • คุณภาพและความพร้อมใช้งานของข้อมูล

การเข้าถึงข้อมูลคุณภาพสูงมักมีจำกัด ทำให้การวิจัยมีความท้าทายมากขึ้น นักวิจัยต้องนำทางประเด็นความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเกี่ยวข้องของข้อมูล

ข้อพิจารณาทางจริยธรรม

ข้อกังวลด้านจริยธรรมเกิดขึ้นในการวิจัยทางบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลทางการเงินที่ละเอียดอ่อน นักวิจัยจะต้องรักษามาตรฐานทางจริยธรรมในการทำงานให้อยู่ในระดับสูง

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

ภูมิทัศน์ทางบัญชีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การอัพเดทและปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือและแนวปฏิบัติใหม่ๆ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

ระเบียบวิธีวิจัยทางบัญชี

นักวิจัยใช้วิธีการต่างๆ เพื่อตรวจสอบปัญหาทางบัญชี

 • การวิจัยเชิงปริมาณ

การวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข ให้มุมมองทางสถิติเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางบัญชี

 • การวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิจัยเชิงคุณภาพเจาะลึกถึงแรงจูงใจ พฤติกรรม และประสบการณ์ของบุคคลและองค์กร ทำให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางด้านบัญชี

 • การวิจัยวิธีผสมผสาน

การวิจัยแบบผสมผสานผสมผสานทั้งแนวทางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้มีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประเด็นทางบัญชี

ผลการวิจัยด้านด้านบัญชีที่โดดเด่น

การวิจัยทางด้านบัญชีพบข้อค้นพบที่น่าสนใจหลายประการ รวมถึงผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการต่อผลการดำเนินงานทางการเงิน บทบาทของด้านบัญชีในการบริหารความเสี่ยง และผลกระทบของข้อมูลทางบัญชีต่อราคาหุ้น

อนาคตของการวิจัยด้านบัญชี

 • เทรนด์ใหม่

อนาคตของการวิจัยด้านบัญชีมีแนวโน้มเกิดขึ้น เช่น ด้านบัญชีเพื่อความยั่งยืน การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์

 • การวิจัยแบบสหวิทยาการ

การวิจัยด้านบัญชีมีความร่วมมือมากขึ้นกับสาขาวิชาอื่นๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ การเงิน และจิตวิทยา ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจประเด็นด้านบัญชีแบบองค์รวมมากขึ้น

บทสรุป

โดยสรุป การวิจัยทางบัญชีถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจและวิชาชีพบัญชี ช่วยให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน รับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขับเคลื่อนนวัตกรรม แม้จะมีความท้าทาย แต่การวิจัยทางด้านบัญชียังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการกำหนดอนาคตของสาขานี้

วิจัยทางการบัญชี

เคล็ดลับ 20 ข้อในการทำวิจัยทางการบัญชี

เคล็ดลับ 20 ข้อในการทำวิจัยทางการบัญชี ดังนี้

1. เริ่มต้นด้วยการเลือกหัวข้อที่คุณสนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาการบัญชี

2. พัฒนาคำถามหรือสมมติฐานการวิจัยที่ชัดเจนและมุ่งเน้นเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานของคุณ

3. ดำเนินการทบทวนวรรณกรรมอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่เขียนในหัวข้อของคุณและระบุช่องว่างในการวิจัยที่มีอยู่

4. เลือกวิธีการวิจัยที่เหมาะสมและออกแบบการศึกษาที่จะช่วยให้คุณสามารถตอบคำถามการวิจัยของคุณได้

5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสม

6. เขียนรายงานที่ชัดเจนและเป็นระเบียบซึ่งประกอบด้วยบทนำ การทบทวนวรรณกรรม วิธีการ ผลลัพธ์ และส่วนการอภิปราย

7. ใช้รูปแบบการอ้างอิงที่เหมาะสมและจัดรูปแบบรายงานของคุณตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันของคุณกำหนด

8. อย่าลืมพิสูจน์อักษรและแก้ไขรายงานของคุณอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดและเข้าใจง่าย

9. ขอคำติชมจากที่ปรึกษาและเพื่อนร่วมงานของคุณตลอดกระบวนการวิจัยเพื่อให้แน่ใจว่างานของคุณมีคุณภาพสูง

10. ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในด้านการบัญชีและรวมไว้ในงานวิจัยของคุณ

11. เข้าร่วมการประชุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายกับนักวิจัยคนอื่นๆ และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขานี้

12. อ่านวารสารวิชาการและวรรณกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามงานวิจัยล่าสุดด้านการบัญชี

13. ร่วมมือกับนักวิจัยคนอื่นๆ เพื่อแบ่งปันแนวคิดและความเชี่ยวชาญ และขยายขอบเขตการวิจัยของคุณ

14. ใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูลและพอร์ทัลการวิจัยเพื่อเข้าถึงสื่อการวิจัยที่หลากหลาย

15. เต็มใจที่จะเสี่ยงและสำรวจแนวคิดใหม่ในการวิจัยของคุณ

16. มุ่งมั่นและจดจ่ออยู่กับเป้าหมายการวิจัยของคุณ

17. เปิดรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์และใช้เพื่อปรับปรุงการวิจัยของคุณ

18. จัดการเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถทำการวิจัยให้เสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

19. ขอการสนับสนุนและคำแนะนำจากที่ปรึกษาและที่ปรึกษาของคุณเมื่อจำเป็น

20. คอยกระตุ้นและรักษาทัศนคติเชิงบวกแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายหรือความพ่ายแพ้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)