ป้ายกำกับ: วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (ตัวทำนาย) หนึ่งตัวหรือมากกว่ากับตัวแปรตาม (ผลลัพธ์) โดย

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!