ป้ายกำกับ: สถิติ Path analysis

การวิเคราะห์เส้นทาง หรือ สถิติ Path analysis เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมระหว่างชุดของตัวแปร โดยทั่วไปจะใช้ในการว

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!