คลังเก็บป้ายกำกับ: สังคมวิทยากฎหมาย

สังคมวิทยาของกฎหมาย

ทฤษฎีนิติศาสตร์สังคมวิทยา 

หลักนิติศาสตร์สังคมวิทยาเป็นแนวทางทางทฤษฎีในการศึกษากฎหมายที่เน้นบริบททางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึ่งระบบกฎหมายและหลักปฏิบัติเกิดขึ้น ดำเนินการ และเปลี่ยนแปลง มันเกี่ยวข้องกับความเข้าใจว่ากฎหมายหล่อหลอมและหล่อหลอมสังคมอย่างไร และสะท้อนและมีอิทธิพลต่อบรรทัดฐานทางสังคม ค่านิยม และความสัมพันธ์เชิงอำนาจอย่างไร

ในหลักนิติศาสตร์สังคม กฎหมายถูกมองว่าเป็นสถาบันทางสังคมที่ฝังอยู่ในและสะท้อนถึงสังคมขนาดใหญ่ที่กฎหมายดำเนินการอยู่ ซึ่งหมายความว่ากฎหมายไม่ได้ถูกมองว่าเป็นระบบที่เป็นกลางหรือมีวัตถุประสงค์ แต่เป็นผลิตภัณฑ์ของพลังทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่หล่อหลอมเนื้อหาและการดำเนินงานของมัน

หลักนิติศาสตร์ทางสังคมวิทยายังตระหนักว่ากฎหมายสามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสังคม และสามารถใช้เพื่อเสริมสร้างหรือท้าทายโครงสร้างอำนาจที่มีอยู่และบรรทัดฐานทางสังคม ผลที่ตามมา นิติศาสตร์สังคมเน้นความสำคัญของการศึกษาบริบททางสังคมและการเมืองที่ระบบกฎหมายและแนวปฏิบัติดำเนินการอยู่ และการพิจารณาวิธีการที่กฎหมายสามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมความยุติธรรมและความเสมอภาคทางสังคม

แนวคิดหลักบางประการที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติศาสตร์ทางสังคมวิทยา ได้แก่ โครงสร้างทางสังคมของกฎหมาย บทบาทของสถาบันทางกฎหมายในการกำหนดบรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและอำนาจ นักวิชาการด้านนิติศาสตร์สังคมอาจสนใจที่จะตรวจสอบวิธีการที่ระบบกฎหมายและการปฏิบัติแตกต่างกันไปตามบริบททางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน และในการสำรวจวิธีที่กฎหมายสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)