ป้ายกำกับ: ส่วนหนี้สินและทุน

งบดุลคืองบการเงินที่แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ใช้เพื่อวัดฐานะทางการเงินของบริษัทและเพื่อทำความเข้าใจสภาพคล่องหรือความส

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!