คลังเก็บป้ายกำกับ: E-Databases

การใช้งานฐานข้อมูล E-Databases เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ

การใช้งานฐานข้อมูล E-Databases เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ พร้อมฐานข้อมูลที่ใช้ค้นหา

มีฐานข้อมูล E-Databases มีหลายฐานข้อมูลที่ใช้ค้นหาผลงานทางวิชาการได้ 10 ตัวอย่าง ได้แก่

  1. ProQuest: เป็นฐานข้อมูลที่ให้การเข้าถึงวารสารวิชาการ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์หลากหลายสาขา ประกอบด้วยสาขาวิชาที่หลากหลาย เช่น ศิลปะ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอื่น ๆ ด้วย ProQuest นักวิจัยสามารถเข้าถึงบทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ เอกสารการทำงาน และสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ ฐานข้อมูลนี้เป็นแบบสมัครสมาชิกและเข้าถึงได้ผ่านห้องสมุด
  2. JSTOR: เป็นห้องสมุดดิจิทัลที่ให้การเข้าถึงวารสารวิชาการ หนังสือ และแหล่งข้อมูลหลักที่หลากหลาย ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ ศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ JSTOR เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึงได้
  3. Web of Science: เป็นฐานข้อมูลที่ให้การเข้าถึงการวิจัยเชิงวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะและมนุษยศาสตร์ ให้การเข้าถึงวารสาร เอกสารประกอบการประชุม และเอกสารการวิจัยประเภทอื่น ๆ ที่หลากหลาย เป็นบริการแบบสมัครสมาชิกและเข้าถึงได้ผ่านห้องสมุดหลายแห่ง
  4. Scopus: เป็นฐานข้อมูลที่ให้การเข้าถึงการวิจัยเชิงวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะและมนุษยศาสตร์ ครอบคลุมสาขาวิชาที่หลากหลายและให้การเข้าถึงวารสาร การดำเนินการประชุม และเอกสารการวิจัยประเภทอื่น ๆ ที่หลากหลาย Scopus เป็นบริการแบบสมัครสมาชิกและเข้าถึงได้ผ่านห้องสมุดหลายแห่ง
  5. Emerald: เป็นฐานข้อมูลที่ให้การเข้าถึงการวิจัยเชิงวิชาการในสาขาการจัดการ บรรณารักษศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ให้การเข้าถึงวารสาร เอกสารประกอบการประชุม และเอกสารการวิจัยประเภทอื่น ๆ ที่หลากหลาย Emerald เป็นบริการแบบสมัครสมาชิกและเข้าถึงได้ผ่านห้องสมุดหลายแห่ง
  6. EBSCOhost: เป็นฐานข้อมูลที่ให้การเข้าถึงวารสารวิชาการ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ในสาขาต่างๆ ให้การเข้าถึงการวิจัยที่หลากหลายในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ EBSCOhost เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึงได้
  7. ScienceDirect: เป็นฐานข้อมูลที่ให้การเข้าถึงวารสารวิชาการ หนังสือ และผลงานอ้างอิงในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ให้การเข้าถึงการวิจัยที่หลากหลายในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคนิคต่างๆ รวมถึงวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ และอื่นๆ ScienceDirect เป็นบริการแบบสมัครสมาชิกและเข้าถึงได้ผ่านห้องสมุดหลายแห่ง
  8. Oxford Academic: เป็นฐานข้อมูลที่ให้การเข้าถึงวารสารวิชาการหลายพันรายการในสาขาศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ให้การเข้าถึงเนื้อหาระดับการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ Oxford Academic เป็นบริการแบบสมัครสมาชิกและเข้าถึงได้ผ่านห้องสมุดหลายแห่ง
  9. SpringerLink: เป็นฐานข้อมูลที่ให้การเข้าถึงหนังสือและวารสารทางวิทยาศาสตร์ เทคนิค และการแพทย์ ให้การเข้าถึงการวิจัยเชิงวิชาการที่หลากหลายในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคนิคต่างๆ รวมถึงวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ และอื่นๆ SpringerLink เป็นบริการแบบสมัครสมาชิกและเข้าถึงได้ผ่านห้องสมุดหลายแห่ง
  10. Data.gov: เป็นฐานข้อมูลที่ให้การเข้าถึงชุดข้อมูลจากรัฐบาลสหรัฐฯ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ประกอบด้วยข้อมูลที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ เช่น CSV, JSON และอื่นๆ Data.gov เป็นบริการฟรีและเปิดให้สาธารณชนเข้าชม

ฐานข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เข้าถึงทรัพยากรทางวิชาการได้หลากหลาย รวมถึงวารสาร หนังสือ ชุดข้อมูล และอื่นๆ โปรดทราบว่าฐานข้อมูลเหล่านี้บางส่วนอาจต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าถึงผ่านห้องสมุด

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)