ป้ายกำกับ: GFI

x2/df, CFI, GFI, AGFI, RMSEA และ SRMR เป็นการวัดดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลทั้งหมดที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) มาตรการเหล่านี้ใช้

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!