ป้ายกำกับ: H0 H1 ของสมมติฐานการวิจัยคือ

ในการทดสอบสมมติฐาน (H0) แสดงถึงสมมติฐานที่ไม่มีความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่กำลังทดสอบ (H1) แสดงถึงสมมติฐานที่ตรงกันข้าม นั่นคือมีความแต

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!