คลังเก็บป้ายกำกับ: IRR มีประโยชน์ในการค้นคว้าแผนธุรกิจ

IRR คืออะไร? การคำนวณและตัวอย่าง

IRR คืออะไร?

IRR (Internal Rate of Return) หรือ อัตราผลตอบแทนภายใน คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน โดยคำนวณจากกระแสเงินสดที่จ่ายออกไปและกระแสเงินสดที่ได้รับจากการลงทุน กระแสเงินสดที่จ่ายออกไป ได้แก่ ค่าลงทุน ค่าบำรุงรักษา ค่าดำเนินการ เป็นต้น ส่วนกระแสเงินสดที่ได้รับ ได้แก่ เงินปันผล เงินเช่า ค่าขาย เป็นต้น

IRR คืออะไร? การคำนวณและตัวอย่าง โดย IRR มักใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนทางเลือกหรือต้นทุนของเงินทุน เพื่อพิจารณาว่าการลงทุนนั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่

การคำนวณ IRR

การคำนวณ IRR สามารถทำได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Excel หรือ Google Sheets โดยใช้ฟังก์ชัน IRR หรือ XIRR

 • ฟังก์ชัน IRR

ฟังก์ชัน IRR ใน Microsoft Excel จะคำนวณ IRR โดยเริ่มต้นจากการประมาณค่า IRR จากนั้นจะวนรอบการคำนวณจนกว่าจะหาค่า IRR ที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน IRR มีรูปแบบดังนี้

=IRR(กระแสเงินสดที่จ่ายออกไป; กระแสเงินสดที่ได้รับ)

โดยที่

 • กระแสเงินสดที่จ่ายออกไป คือ กระแสเงินสดที่จ่ายออกไปทั้งหมดในช่วงระยะเวลาของการลงทุน
 • กระแสเงินสดที่ได้รับ คือ กระแสเงินสดที่ได้รับทั้งหมดในช่วงระยะเวลาของการลงทุน

ตัวอย่างการคำนวณ IRR ด้วยฟังก์ชัน IRR ใน Microsoft Excel มีดังนี้

=IRR(-100000;50000;50000;50000;50000)

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 15.24% ซึ่งหมายความว่า การลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟของนาย A จะให้ผลตอบแทนภายในที่ 15.24% ต่อปี

 • ฟังก์ชัน XIRR

ฟังก์ชัน XIRR ใน Microsoft Excel จะคำนวณ IRR โดยใช้วิธีหาค่าดอกเบี้ยทบต้นที่สอดคล้องกับกระแสเงินสดของการลงทุน ฟังก์ชัน XIRR มีรูปแบบดังนี้

=XIRR(กระแสเงินสด; ช่วงเวลา; อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น)

โดยที่

 • กระแสเงินสด คือ กระแสเงินสดที่ได้รับทั้งหมดในช่วงระยะเวลาของการลงทุน
 • ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาของกระแสเงินสดแต่ละรายการ
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น คือ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ใช้ในการคำนวณ

ตัวอย่างการคำนวณ IRR ด้วยฟังก์ชัน XIRR ใน Microsoft Excel มีดังนี้

=XIRR(-100000;{0;1;2;3;4};0)

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 15.24% ซึ่งหมายความว่า การลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟของนาย A จะให้ผลตอบแทนภายในที่ 15.24% ต่อปี

 • การคำนวณ IRR ด้วยตนเอง

การคำนวณ IRR ด้วยตนเองสามารถทำได้โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ สูตรการคำนวณ IRR มีดังนี้

IRR = √(1 + r)^n - 1

โดยที่

 • r คือ อัตราผลตอบแทนภายในที่ต้องการหา
 • n คือ ระยะเวลาของการลงทุน

ตัวอย่างการคำนวณ IRR ด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ มีดังนี้

สมมติว่านาย A ลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟ โดยลงทุนครั้งแรก 100,000 บาท คาดว่าจะได้รับเงินปันผลปีละ 50,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี การคำนวณ IRR ของการลงทุนนี้ มีดังนี้

IRR = √(1 + r)^5 - 1

แทนค่า n = 5 และ PV = -100,000 ลงในสมการจะได้ดังนี้

IRR = √(1 + r)^5 - 1
IRR = √(1 + r)^5 - (-100000)
IRR = √(1 + r)^5 + 100000

จากนั้นนำค่า IRR ที่ได้ไปลองแทนในสมการข้างต้นจนกว่าจะได้ค่า PV เท่ากับ 0

จากการคำนวณจะได้ว่า IRR ของการลงทุนนี้คือ 15.24%

ข้อจำกัดของ IRR

IRR มีข้อจำกัดบางประการที่นักลงทุนควรพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน ได้แก่

 • IRR ไม่คำนึงถึงความเสี่ยงของการลงทุน
 • IRR ไม่คำนึงถึงระยะเวลาคืนทุนของการลงทุน
 • IRR ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับการลงทุนที่มีกระแสเงินสดต่างกันได้

ดังนั้น นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบไปด้วย เช่น ความเสี่ยงของการลงทุน ระยะเวลาคืนทุน เป็นต้น

ตัวอย่าง IRR

สมมติว่านาย B กำลังพิจารณาการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยลงทุนครั้งแรก 10 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับเงินปันผลปีละ 2 ล้านบาท เป็นเวลา 10 ปี การคำนวณ IRR ของการลงทุนนี้ มีดังนี้

=IRR(-10000000;200000;200000;200000;...;200000)

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 12.5% ซึ่งหมายความว่า การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของนาย B จะให้ผลตอบแทนภายในที่ 12.5% ต่อปี

สรุป

IRR คืออะไร? การคำนวณและตัวอย่าง จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่า IRR ของการลงทุนทั้งสองโครงการสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของการลงทุนทางเลือกทั่วไป เช่น ฝากเงินธนาคาร ดังนั้น การลงทุนทั้งสองโครงการจึงมีความคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม IRR เป็นเพียงตัวชี้วัดหนึ่งเท่านั้น ในการตัดสินความคุ้มค่าของการลงทุน นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบไปด้วย เช่น ความเสี่ยงของการลงทุน ระยะเวลาคืนทุน เป็นต้น

การทำวิจัยแผนธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ IRR

ค่า Internal Rate of Return คืออะไร คิดอย่างไร มีประโยชน์อย่างไรในการทำวิจัยแผนธุรกิจ

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน มันแสดงถึงอัตราผลตอบแทนต่อปีที่คาดว่าจะสร้างการลงทุน และมักจะใช้เพื่อเปรียบเทียบโอกาสการลงทุนที่แตกต่างกัน IRR คำนวณเป็นอัตราคิดลดที่มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการลงทุนเท่ากับศูนย์

ในการคำนวณ IRR บริษัทจะประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนตลอดอายุการใช้งาน กระแสเงินสดเหล่านี้จะถูกคิดลดในอัตราที่แตกต่างกัน และ IRR คืออัตราคิดลดที่ NPV ของการลงทุนเท่ากับศูนย์ IRR ที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลกำไรมากกว่า และ IRR ที่ต่ำกว่าบ่งชี้ถึงการลงทุนที่มีผลกำไรน้อยลง

IRR มีประโยชน์ในการค้นคว้าแผนธุรกิจเพราะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเปรียบเทียบความสามารถในการทำกำไรของโอกาสในการลงทุนต่างๆ มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเปรียบเทียบการลงทุนกับรูปแบบกระแสเงินสดที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ IRR เพื่อประเมินผลกระทบของสถานการณ์และสมมติฐานต่างๆ ต่อความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่คาดไว้ หรือการเปลี่ยนแปลงในช่วงอายุของการลงทุน

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า IRR อาจได้รับผลกระทบจากจังหวะเวลาและขนาดของกระแสเงินสด และ IRR ที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการลงทุนที่ดีกว่าเสมอไป นอกจากนี้ บริษัทควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เมื่อประเมินการลงทุน เช่น ความเสี่ยงของการลงทุน ต้นทุนของเงินทุนของบริษัท และฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท

โดยสรุป Internal Rate of Return (IRR) เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน ซึ่งแสดงถึงอัตราผลตอบแทนต่อปีที่คาดว่าจะสร้างการลงทุนและคำนวณเป็นอัตราคิดลดที่มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการลงทุนเท่ากับศูนย์ มีประโยชน์ในการวิจัยแผนธุรกิจเพราะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเปรียบเทียบความสามารถในการทำกำไรของโอกาสในการลงทุนที่แตกต่างกัน และประเมินผลกระทบของสถานการณ์และสมมติฐานต่างๆ ที่มีต่อความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางการเงินและปัจจัยอื่นๆ เช่น ความเสี่ยง ต้นทุนของเงินทุน และฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)