คลังเก็บป้ายกำกับ: Maslow

ลำดับขั้นของความต้องการ

ทฤษฎีความอัปยศ 

ทฤษฎีการตีตราเป็นการศึกษาว่าบุคคลและกลุ่มบุคคลถูกตราหน้าและเลือกปฏิบัติอย่างไรโดยพิจารณาจากลักษณะที่ถือว่าไม่พึงปรารถนาทางสังคมหรือเบี่ยงเบน มันเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจวิธีที่ผู้คนที่ถูกมองว่าแตกต่างหรือ “ผิดปกติ” ถูกตีตราและกีดกัน และด้วยการระบุปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยาที่นำไปสู่การตีตราและการเลือกปฏิบัติ

การตีตราอาจขึ้นอยู่กับลักษณะต่างๆ มากมาย รวมถึงเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา อายุ ความสามารถทางร่างกาย และสถานะสุขภาพจิต ผู้ที่ถูกตีตราอาจเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ การถูกกีดกัน และการกีดกันทางสังคมอันเป็นผลมาจากการรับรู้ความแตกต่างของพวกเขา

ทฤษฎีตราบาปเน้นบทบาทของบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมในการสร้างการรับรู้ถึงความแตกต่างและในการสร้างและเสริมความอัปยศ นอกจากนี้ยังเน้นถึงวิธีที่ความอัปยศสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมทางสังคมและวิธีการที่สามารถนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมและความอยุติธรรมทางสังคม

แนวคิดและแนวคิดหลักบางประการที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีตราบาป ได้แก่ การสร้างตราบาปทางสังคม บทบาทของบรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคมในการสร้างการรับรู้ถึงความแตกต่าง และวิธีการที่ตราบาปสามารถถูกท้าทายและรื้อถอนได้ นักวิชาการด้านทฤษฎีการตีตราอาจสนใจที่จะตรวจสอบวิธีการที่การตีตรานั้นคงอยู่ตลอดไปและคงไว้ผ่านสถาบันทางสังคมและแนวปฏิบัติ และสำรวจวิธีที่บุคคลและกลุ่มต่างๆ สามารถต่อต้านและท้าทายการตีตราได้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)